Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 2. juli 2018 - Strasbourg

14. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2018 (PE 624.394/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Torsdag

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135):

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

Titlen på forhandlingen om "Moldova" skulle ændres til "Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau”.

Parlamentet godtog dette forslag

Onsdag

Formanden meddelte, at han havde fra EFDD-Gruppen havde modtaget et forslag til beslutning, hvori den gjorde indsigelse mod Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen for så vidt angår Iran (punkt 24 i protokollen af 13.6.2018).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, ville dette punkt blive sat til afstemning i afstemningstiden onsdag den 4. juli 2018.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at ændre titlen på redegørelserne fra Rådet og Kommissionen om ”Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo” (punkt 90 i PDOJ) til "Situationen i DRC, navnlig Ébola-udbruddet".

Talere: Maria Arena for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Charles Goerens for ALDE-Gruppen imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (36 for, 151 imod, 8 hverken/eller).

Anmodning fra ENF-Gruppen om som tredje punkt på eftermiddagens dagsorden at tilføje en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen i Tyrkiet".

Taler: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som tredje punkt på eftermiddagens dagsorden at tilføje en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Automatvåbensystemer".

Taler: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (126 for, 158 imod, 5 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen, ECR-Gruppen og PPE-Gruppen om at stemme om de tre betænkninger i ”mobilitetspakken” i følgende rækkefølge: betænkningen af Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (punkt 100 i PDOJ), betænkningen af Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punkt 99 i PDOJ) og betænkningen af Ismail Ertug (A8-0204/2018) (punkt 98 i PDOJ).

Taler: Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (187 for, 92 imod, 9 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Formanden vendte tilbage til indlægget af Bruno Gollnisch (punkt 4 i protokollen af 2.7.2018) og mindede om, at EU-Domstolen for nylig havde bekræftet regelmæssigheden af den anvendte procedure.

Taler: Edouard Martin om kravene fra tolkene (formanden bekræftede den fortsatte dialog mellem de forskellige parter).

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik