Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 2 lipca 2018 r. - Strasburg

14. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w lipcu 2018 r. (PE 624.394/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Czwartek

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu):

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę:

Zmiana tytułu debaty w sprawie Mołdawii na: „Kryzys polityczny w Mołdawii w następstwie unieważnienia wyborów samorządowych w Kiszyniowie”.

Parlament zatwierdził wniosek.

Środa

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od grupy EFDD projekt rezolucji, w której wyrażony jest sprzeciw wobec decyzji delegowanej Komisji w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu (pkt 24 protokołu z dnia 13.6.2018).

Zgodnie z art.105 ust. 3 Regulaminu punkt ten zostanie poddany pod głosowanie w środę 4 lipca 2018 r.

Wtorek

Wniosek grupy S&D dotyczący zmiany tytułu oświadczeń Rady i Komisji z: „Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga” (pkt 90 PDOJ) na „Sytuacja w DR Konga, w szczególności epidemia eboli”.

Głos zabrali: Maria Arena w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 36 głosach za, 151 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ENF o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Turcji.

Głos zabrał Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie systemów broni autonomicznej.

Głos zabrał Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 126 głosach za, 158 głosach przeciw, 5 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grup GUE/NGL, ECR i PPE o przeprowadzenie głosowania nad trzema sprawozdaniami z pakietu „Mobilność” w następującej kolejności: sprawozdanie Merji Kyllönen (A8-0206/2018) (pkt 100 PDOJ), sprawozdanie Wima van de Campa (A8-0205/2018) (pkt 99 PDOJ) i sprawozdanie Ismaila Ertuga (A8-0204/2018) (pkt 98 PDOJ).

Głos zabrała Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek.

W GE (przy 187 głosach za, 92 głosach przeciw i 9 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Przewodniczący powrócił do kwestii ostatniego wystąpienia Bruno Gollnischa (pkt 4 protokołu z dnia 2.7.2018) i przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził ostatnio prawidłowość zastosowanej procedury.

Głos zabrał Edouard Martin w sprawie żądań tłumaczy ustnych (Przewodniczący potwierdził, że rozmowy stron są w toku).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności