Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 2. júla 2018 - Štrasburg

14. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu júlovej plenárnej schôdze 2018 (PE 624.394/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Štvrtok

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku):

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu:

Názov rozpravy „Moldavsko“ sa zmení na názov „Politická kríza v Moldavsku v nadväznosti na anulovanie komunálnych volieb v Kišiňove“.

Parlament schválil tento návrh.

Streda

Predseda oznámil, že od skupiny EFDD prijal návrh uznesenia, ktorým sa namieta proti delegovanému rozhodnutiu Komisie o poskytnutí záruky Európskej únie Európskej investičnej banke v prípade strát vyplývajúcich z finančných operácií v prospech projektov vedených mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (bod 24 zápisnice zo dňa 13.6.2018).

O tomto bode sa bude v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovať v stredu 4. júla 2018.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu názvu vyhlásení Rady a Komisie „Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike“ (bod 90 PDOJ) na názov „Situácia v KDR, najmä epidémia eboly“.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti a Charles Goerens v mene skupiny ALDE proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (36 za, 151 proti, 8 sa zdržali).

Žiadosť skupiny ENF o doplnenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému „Situácia v Turecku“ ako tretieho bodu popoludňajšieho programu.

V rozprave vystúpil Gilles Lebreton v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o doplnenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému „Autonómne zbraňové systémy“ ako tretieho bodu popoludňajšieho programu.

V rozprave vystúpil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (126 za, 158 proti, 5 sa zdržali).

Streda

Žiadosť skupín GUE/NGL, ECR a PPE o hlasovanie o troch správach v rámci balíka opatrení v oblasti mobility v tomto poradí: správa, ktorú predkladá Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (bod 100 PDOJ), správa, ktorú predkladá Wim van de Camp (A8-0205/2018) (bod 99 PDOJ), a správa, ktorú predkladá Ismail Ertug (A8-0204/2018) (bod 98 PDOJ).

V rozprave vystúpila Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 187, proti: 92, zdržali sa hlasovania: 9).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Predseda sa vrátil k predchádzajúcemu vystúpeniu Bruna Gollnischa (bod 4 zápisnice zo dňa 2.7.2018) a pripomenul, že Súdny dvor nedávno potvrdil riadnosť uplatneného postupu.

Vystúpil: Edouard Martin o požiadavkách tlmočníkov (predseda potvrdil pokračovanie v dialógu medzi jednotlivými stranami).

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia