Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0389(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0300/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0300/2017

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0276

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

16. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Η Maria Gabriela Zoană παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Maria Gabriela Zoană.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου