Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0292

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

18. Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα [2017/2275(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Ο Charles Goerens παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniela Aiuto (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nosheena Mobarik, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου