Показалец 
Протокол
PDF 299kWORD 87k
Понеделник, 2 юли 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 14.Ред на работа
 15.Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I (разискване)
 16.Интегрираната статистика за земеделските стопанства ***I (разискване)
 17.Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (разискване)
 18.Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (разискване)
 19.Дипломация в областта на климата (разискване)
 20.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 21.Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (кратко представяне)
 22.Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 14 юни 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят припомни стогодишнината от рождението на Нелсън Мандела, лауреат на наградата „Сахаров“ през 1988 г. и олицетворение на принципите на свобода, равенство, страведливост и помирение – ценности, които са в основата на Европейския съюз и на Парламента. В сътрудничество с мисията на Южна Африка в Брюксел Парламентът участва в честванията, като организира концерт в памет на Нелсън Мандела в пространството „Йехуди Менухин“. Председателят съобщи също така, че по време на сесията през септември ще приеме в Страсбург Граса Машел, вдовицата на Нелсън Мандела.

°
° ° °

Председателят направи изявление, за да изрази силната загриженост на Парламента във връзка с нееднократните атаки срещу ромската общност в Украйна, при последната от които има един загинал и четирима ранени. Председателят поднесе своите съболезнования към семейството на жертвата, пожела бързо възстановяване на ранените и заяви, че Парламентът ще продължи да се информира от украинските органи относно развитието на положението.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Ska Keller, относно правата на ромите в Украйна и относно заключенията от заседанието на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., по-специално относно ролята на Парламента в реформата на Регламента от Дъблин (председателят направи уточнения във връзка с изказването му по време на това заседание на Съвета и потвърди позицията на Парламента относно реформата на правото на убежище и относно въпроса за собствените ресурси), Bruno Gollnisch относно неговите парламентарни надбавки и прилагането на член 68, параграф 2 от Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент (председателят се ангажира да провери въпроса) и Daniele Viotti относно забраната на „прайд“ шествието в Истанбул (председателят потвърди позицията на Парламента за постоянна защита на правата на турските граждани).


5. Състав на Парламента

Компетентните органи на Люксембург съобщиха за назначаването на Claude Turmes за член на правителството, считано от 20 юни 2018 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и обяви мястото му за свободно, считано от 20 юни 2018 г.

°
° ° °

Компетентните органи на Люксембург съобщиха също за избирането в Европейския парламент на Tilly Metz като заместничка на Claude Turmes, считано от 20 юни 2018 г., както и за избирането на Christophe Hansen като заместник на Viviane Reding, считано от 2 септември 2018 г.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Tilly Metz и Christophe Hansen заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Giuseppe Ferrandino, считано от 17 април 2018 г.


7. Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП

По време на заседанието си от 20 юни 2018 г. комисията JURI пристъпи, в съответствие с член 4, параграф 5 от Правилника за дейността, към разглеждане на съвместимостта с Акта от 20 септември 1976 г. на временната мисия, възложена от министър-председателя на Франция на Jean Arthuis, относно френския сектор на коневъдството и реши, че тя е съвместима с Акта.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ALDE и Verts/ALE следните искания за назначаване:

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия : Traian Ungureanu на мястото на Ramona Nicole Mănescu

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Urmas Paet

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Urmas Paet

комисия ITRE: Tilly Metz на мястото на Claude Turmes

Делегация за връзки с Индия: Tilly Metz на мястото на Claude Turmes

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018);

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018);

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Докладчик: Peter Simon (A8-0242/2018);

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018);

—   комисия AFCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)). Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018);

—   комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди утре, 3 юли 2018 г., в полунощ поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че съвместно с председателя на Съвета е пристъпил, след прекъсването на сесията през юни 2018 г., към подписването на следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 4 юли 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (EO) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (EО) № 2111/2005, (EО) № 1008/2008, (EС) № 996/2010, (EС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент № XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

INTA, ENVI, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, TRAN

- Приложение към Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента на Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG, IMCO

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, DEVE, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 287 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/EОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2018 г.: вписване на излишъка от финансовата 2017 година (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Проект за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2018 г.: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, LIBE

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - AFET - Докладчик: László Tőkés (A8-0177/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (2017/2269(INI)) - AFET - Докладчик: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (2017/2056(INI)) - AFET - Докладчик: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Доклад относно следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (2017/2275(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Доклад относно нарушаването на правата на коренното население по света, включително заграбването на земи (2017/2206(INI)) - AFET - Докладчик: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)) - INTA - Докладчик: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - TRAN - Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - TRAN - Докладчик: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - IMCO - Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - TRAN - Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Доклад относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI)) - AFCO - Докладчик: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - TRAN - Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - TRAN - Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - TRAN - Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (2017/2277(INI)) - EMPL - Докладчик: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: вписване на излишъка от финансовата 2017 година (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - BUDG - Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - ITRE - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - ITRE - Докладчик: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Препоръка относно проекта на предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Доклад относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - ECON - Докладчик: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - ITRE - Докладчик: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Доклад относно проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - ECON - AFCO - Докладчик: Gabriel Mato - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Доклад относно дипломацията по въпросите на климата (2017/2272(INI)) - AFET - ENVI - Докладчик: Arne Lietz - Докладчик: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - AFET - Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Доклад относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (2017/2007(INI)) - JURI - Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

- * Доклад относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - LIBE - Докладчик: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета относно 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2018/2040(INI)) - AFET - Докладчик: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно устава за социалните и основаните на солидарност предприятия (2016/2237(INL)) - JURI - Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и йорданските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и турските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Ливан относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и ливанските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Държавата Израел относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и израелските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Тунис относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и тунизийските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и мароканските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и алжирските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0239/2018)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000050/2018) зададен от Markus Pieper, от името на комисията ITRE, към Комисията: Определението за МСП (B8-0031/2018);

—   (O-000052/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета: Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и по-специално "случайните американци" (B8-0033/2018);

—   (O-000053/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и по-специално "случайните американци" (B8-0032/2018);

—   (O-000065/2018) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (B8-0034/2018).


13. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

—   (O-000058/2018) зададен от Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler и Patricija Šulin, към Комисията: Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания- Нарушение на основните човешки права на жените в Пакистан (B8-0035/2018).


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през юли 2018 г. (PE 624.394/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността):

след консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна:

Заглавието на разискването относно Молдова ще бъде променено на „Политическата криза в Молдова след анулирането на местните избори в Кишинев“.

Парламентът одобри предложението.

Сряда

Председателят съобщи, че е получил от групата EFDD предложение за резолюция чрез което се възразява срещу делегираното решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (точка 24 от протокола от 13.6.2018 г).

В съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността тази точка ще бъде подложена на гласуване в сряда, 4 юли 2018 г.

Вторник

Искане от групата S&D за промяна на заглавието на изявленията на Съвета и на Комисията „Епидемия от Ебола в Демократична република Конго“ (точка 90 от окончателния проект на дневен ред) на „Положението в Демократична република Конго, по-специално епидемията от Ебола“.

Изказаха се: Maria Arena, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Charles Goerens, от името на групата ALDE, против искането.

С електронно гласуване (36 „за“, 151 „против“, 8 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата ENF за добавяне като трета точка за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Турция.

Изказа се Gilles Lebreton, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата Verts/ALE за добавяне като трета точка за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно автономните оръжейни системи.

Изказа се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (126 „за“, 158 „против“, 5 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане от групите GUE/NGL, ECR и PPE за гласуване на трите доклада от пакета за мобилността в следния ред: доклад на Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (точка 100 от окончателния проект на дневен ред), доклад на Wim van de Camp (A8-0205/2018) (точка 99 от окончателния проект на дневен ред) и доклад на Ismail Ertug (A8-0204/2018) (точка 98 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С електронно гласуване (187 гласа „за“, 92 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Председателят се върна на предходното изказване на Bruno Gollnisch (точка 4 от протокола от 2.7.2018 г.) и припомни, че Съдът на Европейския съюз наскоро е потвърдил надлежността на прилаганата процедура.

Изказа се: Edouard Martin относно исканията на устните преводачи (председателят потвърди, че диалогът между различните страни продължава).


15. Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Ioan Mircea Paşcu (докладчик по становището на комисията AFET) и Esteban González Pons (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Anneleen Van Bossuyt (докладчик по становището на комисията IMCO), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger и Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 3.7.2018 г.


16. Интегрираната статистика за земеделските стопанства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Maria Gabriela Zoană.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 3.7.2018 г.


17. Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (разискване)

Доклад относно нарушаването на правата на коренното население по света, включително заграбването на земи [2017/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията FEMM), Joachim Zeller, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas и Ignazio Corrao.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga и Georgios Epitideios.

Изказа се Marianne Thyssen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Francisco Assis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 3.7.2018 г.


18. Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (разискване)

Доклад относно следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове [2017/2275(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Daniela Aiuto (докладчик по становището на комисията FEMM), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Nosheena Mobarik, от името на групата ECR, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Seán Kelly.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 4.7.2018 г.


19. Дипломация в областта на климата (разискване)

Доклад относно дипломацията по въпросите на климата [2017/2272(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Arne Lietz и Jo Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz и Jo Leinen представиха доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Francesc Gambús, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lynn Boylan, Mireille D'Ornano и Maria Spyraki.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Arne Lietz и Jo Leinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 3.7.2018 г.


20. Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (разискване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН [2018/2040(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Eugen Freund представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides и Notis Marias.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Eugen Freund.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 5.7.2018 г.


21. Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (кратко представяне)

Доклад относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза [2017/2037(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Kazimierz Michał Ujazdowski направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias и Michaela Šojdrová.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 3.7.2018 г.


22. Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (кратко представяне)

Доклад относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност [2017/2007(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Joëlle Bergeron направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Marie-Christine Boutonnet.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 3.7.2018 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Ангел Джамбазки, Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu и Julie Ward.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 624.394/OJMA).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.49 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност