Zoznam 
Zápisnica
PDF 280kWORD 83k
Pondelok, 2. júla 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Posúdenie zlučiteľnosti poverenia poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 14.Program práce
 15.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (rozprava)
 16.Integrované štatistiky fariem ***I (rozprava)
 17.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (rozprava)
 18.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (rozprava)
 19.Diplomacia v oblasti klímy (rozprava)
 20.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 21.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (stručná prezentácia)
 22.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 14. júna 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda pripomenul sté výročie narodenia laureáta Sacharovovej ceny za rok 1988 Nelsona Mandelu, ktorý stelesňoval zásady slobody, rovnosti, spravodlivosti a zmierenia – hodnoty, ktoré sú v jadre samotnej Európskej únie a Parlamentu. V spolupráci so zastúpením Južnej Afriky v Bruseli sa Parlament podieľa na oslavách a organizuje na počesť Nelsona Mandelu koncert v priestoroch Yehudi Menuhin. Predseda takisto oznámil, že počas septembrovej schôdze prijme v Štrasburgu Graçu Machelovú, vdovu po Nelsonovi Mandelovi.

°
° ° °

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie Parlamentu v súvislosti s opakovanými útokmi na rómsku komunitu na Ukrajine, keď počas posledného z nich jedna osoba prišla o život a štyri osoby boli zranené. Predseda vyjadril sústrasť rodine obete, zraneným zaželal skoré zotavenie a vyhlásil, že Parlament bude naďalej žiadať ukrajinské orgány o informácie o vývoji situácie.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller o právach Rómov na Ukrajine a záveroch zo zasadnutia Európskej rady 28. júna 2018, najmä o úlohe Parlamentu v súvislosti s reformou dublinského nariadenia (predseda spresnil svoje vystúpenie počas tohto zasadnutia Rady a potvrdil pozíciu Parlamentu k reforme práva na azyl a otázke vlastných zdrojov), Bruno Gollnisch o svojich parlamentných príspevkoch a uplatňovaní článku 68 ods. 2 vykonávacích opatrení štatútu poslancov Európskeho parlamentu (predseda prisľúbil, že túto otázku preskúma) a Daniele Viotti o zákaze pochodu Gay Pride v Istanbule (predseda potvrdil pozíciu Parlamentu a stálu ochranu práv tureckých občanov).


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné luxemburské orgány oznámili vymenovanie Clauda Turmesa za člena vlády s účinnosťou od 20. júna 2018.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu vzal na vedomie, že táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie jeho miesta s účinnosťou od 20. júna 2018.

°
° ° °

Príslušné luxemburské orgány takisto oznámili zvolenie Tilly Metzovej, ktorou sa nahrádza Claude Turmes, do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 20. júna 2018, ako aj zvolenie Christopha Hansena, ktorým sa nahrádza Viviane Reding, s účinnosťou od 2. septembra 2018.

Parlament vzal na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Tilly Metz a Christophe Hansen miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Giuseppeho Ferrandina s účinnosťou od 17. apríla 2018.


7. Posúdenie zlučiteľnosti poverenia poslanca

Výbor JURI počas schôdze 20. júna 2018 v súlade s článkom 4 ods. 5 rokovacieho poriadku posúdil zlučiteľnosť dočasného poverenia, ktoré dostal Jean Arthuis od francúzskeho premiéra a ktoré sa týkalo francúzskeho dostihového odvetvia, s aktom z 20. septembra 1976 a rozhodol, že poverenie je s aktom zlučiteľné.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, ALDE a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ –Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko: Traian Ungureanu namiesto Ramony Nicole Mănescuovej

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina: Urmas Paet

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Urmas Paet

výbor ITRE: Tilly Metz namiesto Clauda Turmesa

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Tilly Metz namiesto Clauda Turmesa

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)). Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018);

—   výbor ECON, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES (COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)). Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018);

—   výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)). Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018);

—   výbor ECON, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)). Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018);

—   výbor AFCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)). Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018);

—   výbor JURI, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do zajtra polnoci utorka 3. júla 2018 písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od prerušenia júnovej schôdze 2018 podpísal spolu s predsedom Rady tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (00018/2018/LEX - C8-0305/2018 - 2016/0070(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (00019/2018/LEX - C8-0304/2018 - 2016/0404(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (00020/2018/LEX - C8-0306/2018 - 2017/0111(COD)).

°
° ° °

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 4. júla 2018 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (00014/2018/LEX - C8-0298/2018 - 2016/0238(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) (00017/2018/LEX - C8-0296/2018 - 2017/0056(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori (00023/2018/LEX - C8-0297/2018 - 2017/0348(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) (00016/2018/LEX - C8-0295/2018 - 2017/0256(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (00002/2018/LEX - C8-0310/2018 - 2015/0277(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (00025/2018/LEX - C8-0311/2018 - 2017/0189(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine (00027/2018/LEX - C8-0312/2018 - 2018/0058(COD)).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie ointeroperabilite] arozhodnutie 2004/512/ES azrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 ododatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, ENVI, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ominimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve aPoľsku (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide ovystúpenie Spojeného kráľovstva zÚnie (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS ozosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol aalkoholické nápoje (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oEurópskom námornom arybárskom fonde aozrušení nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl amigráciu (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA, BUDG, ENVI, REGI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s ustanoveniami článku 287 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA, BUDG, ENVI, CULT, LIBE, FEMM

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, LIBE

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: László Tőkés (A8-0177/2018)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie (2017/2269(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: László Tőkés (A8-0179/2018)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (2017/2056(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Správa o vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám maloletých a núteným manželstvám – ďalšie kroky (2017/2275(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Goerens (A8-0187/2018)

- Správa k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy (2017/2206(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Správa o úlohe miest v inštitucionálnom rámci Únie (2017/2037(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania (2017/2277(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

- * Správa o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)) - výbor ECON - výbor AFCO - Spravodajca: Gabriel Mato - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

- Správa o diplomacii v oblasti klímy (2017/2272(INI)) - výbor AFET - výbor ENVI - Spravodajca: Arne Lietz - Spravodajca: Jo Leinen (A8-0221/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

- Správa o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti (2017/2007(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2018/2040(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov (2016/2237(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a jordánskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tureckými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a libanonskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Izraelským štátom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a izraelskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Egyptskou arabskou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a egyptskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Tuniskom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a tuniskými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Správa o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a marockými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Správa o odporúčaním Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a alžírskymi príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0239/2018)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000050/2018), ktorú položil Markus Pieper, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Definícia MSP (B8-0031/2018);

—   (O-000052/2018), ktorú položila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, pre Radu: Nepriaznivé účinky FATCA na občanov EÚ, a najmä takzvaných náhodných Američanov (B8-0033/2018);

—   (O-000053/2018), ktorú položila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Nepriaznivé účinky FATCA na občanov EÚ, a najmä takzvaných náhodných Američanov (B8-0032/2018);

—   (O-000065/2018), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0034/2018).


13. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   (O-000058/2018), ktorú položili Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler a Patricija Šulin, pre Komisiu: Väčšia interpelácia - Porušovanie základných ľudských práv žien v Pakistane (B8-0035/2018).


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu júlovej plenárnej schôdze 2018 (PE 624.394/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Štvrtok

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku):

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu:

Názov rozpravy „Moldavsko“ sa zmení na názov „Politická kríza v Moldavsku v nadväznosti na anulovanie komunálnych volieb v Kišiňove“.

Parlament schválil tento návrh.

Streda

Predseda oznámil, že od skupiny EFDD prijal návrh uznesenia, ktorým sa namieta proti delegovanému rozhodnutiu Komisie o poskytnutí záruky Európskej únie Európskej investičnej banke v prípade strát vyplývajúcich z finančných operácií v prospech projektov vedených mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (bod 24 zápisnice zo dňa 13.6.2018).

O tomto bode sa bude v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovať v stredu 4. júla 2018.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu názvu vyhlásení Rady a Komisie „Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike“ (bod 90 PDOJ) na názov „Situácia v KDR, najmä epidémia eboly“.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti a Charles Goerens v mene skupiny ALDE proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (36 za, 151 proti, 8 sa zdržali).

Žiadosť skupiny ENF o doplnenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému „Situácia v Turecku“ ako tretieho bodu popoludňajšieho programu.

V rozprave vystúpil Gilles Lebreton v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o doplnenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému „Autonómne zbraňové systémy“ ako tretieho bodu popoludňajšieho programu.

V rozprave vystúpil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (126 za, 158 proti, 5 sa zdržali).

Streda

Žiadosť skupín GUE/NGL, ECR a PPE o hlasovanie o troch správach v rámci balíka opatrení v oblasti mobility v tomto poradí: správa, ktorú predkladá Merja Kyllönen (A8-0206/2018) (bod 100 PDOJ), správa, ktorú predkladá Wim van de Camp (A8-0205/2018) (bod 99 PDOJ), a správa, ktorú predkladá Ismail Ertug (A8-0204/2018) (bod 98 PDOJ).

V rozprave vystúpila Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 187, proti: 92, zdržali sa hlasovania: 9).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Predseda sa vrátil k predchádzajúcemu vystúpeniu Bruna Gollnischa (bod 4 zápisnice zo dňa 2.7.2018) a pripomenul, že Súdny dvor nedávno potvrdil riadnosť uplatneného postupu.

Vystúpil: Edouard Martin o požiadavkách tlmočníkov (predseda potvrdil pokračovanie v dialógu medzi jednotlivými stranami).


15. Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Françoise Grossetête uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ioan Mircea Paşcu (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Esteban González Pons (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneleen Van Bossuyt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Anna Elżbieta Fotyga, Olaf Stuger a Eugen Freund.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dariusz Rosati, Arne Lietz, Notis Marias, João Ferreira, Maria Spyraki, Maria Grapini a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Françoise Grossetête.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


16. Integrované štatistiky fariem ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Maria Gabriela Zoană uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Paolo De Castro a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Maria Gabriela Zoană.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


17. Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (rozprava)

Správa k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy [2017/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Francisco Assis uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Merja Kyllönen, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas a Ignazio Corrao.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Francisco Assis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


18. Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (rozprava)

Správa s názvom Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky [2017/2275(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Charles Goerens uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniela Aiuto (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, Nosheena Mobarik v mene skupiny ECR, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Edouard Martin, Marek Jurek, Jordi Solé, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Seán Kelly.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Charles Goerens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 4.7.2018.


19. Diplomacia v oblasti klímy (rozprava)

Správa o diplomacii v oblasti klímy [2017/2272(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Arne Lietz a Jo Leinen (A8-0221/2018)

Arne Lietz a Jo Leinen predstavili správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Notis Marias, Julia Reid, Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lynn Boylan, Mireille D'Ornano a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili: Arne Lietz a Jo Leinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


20. 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2018/2040(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Eugen Freund uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jo Leinen, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Elmar Brok a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides a Notis Marias.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Eugen Freund.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


21. Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (stručná prezentácia)

Správa o úlohe miest v inštitucionálnom rámci Únie [2017/2037(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Kazimierz Michał Ujazdowski uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


22. Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (stručná prezentácia)

Správa o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti [2017/2007(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Joëlle Bergeron uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Marie-Christine Boutonnet.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 3.7.2018.


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

23. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Mirosław Piotrowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Neoklis Sylikiotis, Tiziana Beghin, Dobromir Sośnierz, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Lívia Járóka, Wajid Khan, Notis Marias, Yana Toom, Stanislav Polčák, Răzvan Popa, Angel Dzhambazki, Andrea Bocskor, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Julie Ward.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 624.394/OJMA).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.49 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia