Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0248(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0215/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0215/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

11.10. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0278)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου