Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

16. Заключения от заседанието на Европейския съвет на 28 – 29 юни (разискване)
CRE

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет на 28 – 29 юни (2018/2591(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да представи разискването и припомни, че Парламентът е решен да поиска от Съвета приемането на реформата на системата за убежище.

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Diane James, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renaud Muselier, Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès и Seb Dance.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Michaela Šojdrová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume и Mirosław Piotrowski.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност