Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 3. srpnja 2018. - Strasbourg

16. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)
CRE

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018. (2018/2591(RSP))

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi najavio raspravu i podsjetio da je Parlament odlučan zatražiti Vijeće da usvoji reformu sustava azila.

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane James, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Renaud Muselier, Paulo Rangel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès i Seb Dance.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Michaela Šojdrová.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume i Mirosław Piotrowski.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti