Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg

16. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (2018/2591(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, ktorým uviedol rozpravu, a pripomenul, že Parlament je odhodlaný požiadať Radu, aby prijala reformu azylového systému.

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Diane James – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Renaud Muselier, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès a Seb Dance.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume a Mirosław Piotrowski.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia