Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra

17. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (2010/0310M(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Tokia Saïfi (A8-0224/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - REGI komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)) - AFCO komiteja - Referenti: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika