Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg

17. Ingekomen stukken

De volgende stukken werden door de parlementaire commissies ingediend:

- Verslag betreffende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (2010/0310M(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid