Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0123(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0204/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0341

Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

18. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I - Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и установяване на местоположението чрез тахографи ***I - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp и Ismail Ertug представиха своите доклади.

Изказаха се Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията EMPL) и Georges Bach (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Verónica Lope Fontagné (докладчик по становището на комисията EMPL), Andor Deli, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Ангел Джамбазки, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Андрей Новаков, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová и Richard Sulík.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto и Maria Grapini.

Изказаха се Violeta Bulc, Merja Kyllönen и Ismail Ertug.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г, точка 9.2 от протокола от 4.7.2018 г и точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност