Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0204/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0341

Protokol
Tirsdag den 3. juli 2018 - Strasbourg

18. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Talere: Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Georges Bach (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Verónica Lope Fontagné (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andor Deli for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Pierre Vieu for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová og Richard Sulík.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc, Merja Kyllönen og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018 og punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik