Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0204/2018

Arutelud :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0341

Protokoll
Teisipäev, 3. juuli 2018 - Strasbourg

18. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Martina Dlabajová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Georges Bach (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Andor Deli fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Richard Sulík.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Merja Kyllönen ja Ismail Ertug.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2018 protokolli punkt 9.4.7.2018 protokolli punkt 9.2 ja 4.7.2018 protokolli punkt 9.3.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika