Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0204/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0341

Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

18. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Martina Dlabajová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Georges Bach (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Richard Sulík.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Merja Kyllönen ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3.

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö