Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0123(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0204/2018

Debatai :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0341

Protokolas
Antradienis, 2018 m. liepos 3 d. - Strasbūras

18. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir Ismail Ertug pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Martina Dlabajová (EMPL komiteto nuomonės referentė) ir Georges Bach (EMPL komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Verónica Lope Fontagné (EMPL komiteto nuomonės referentė), Andor Deli PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ir Richard Sulík.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Violeta Bulc, Merja Kyllönen ir Ismail Ertug.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 04 protokolo 9.1 punktas, 2018 07 04 protokolo 9.2 punktas ir 2018 07 04 protokolo 9.3 punktas

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika