Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0123(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0204/2018

Debates :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0341

Protokols
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra

18. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Martina Dlabajová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja) un Georges Bach (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andor Deli PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová un Richard Sulík.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto un Maria Grapini.

Uzstājās Violeta Bulc, Merja Kyllönen un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2018. protokola 9.1. punkts, 4.7.2018. protokola 9.2. punkts un 4.7.2018. protokola 9.3. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika