Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0204/2018

Debatten :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0341

Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg

18. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Georges Bach (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Andor Deli, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová en Richard Sulík.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Merja Kyllönen en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018, punt 9.2 van de notulen van 4.7.2018 en punt 9.3 van de notulen van 4.7.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid