Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0123(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0204/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0341

Protokół
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg

18. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) i Georges Bach (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Andor Deli w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová i Richard Sulík.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Maria Grapini.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Merja Kyllönen i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018, pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018 i pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności