Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Zápisnica
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg

18. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a Georges Bach (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andor Deli v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Richard Sulík.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Maria Grapini.

Vystúpili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen a Ismail Ertug.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018, bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia