Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0204/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0341

Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

18. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andor Deli för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová och Richard Sulík.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto och Maria Grapini.

Talare: Violeta Bulc, Merja Kyllönen och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy