Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 263kWORD 77k
Teisipäev, 3. juuli 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu jätkamine)
 5.Istungi jätkamine
 6.Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Tervitus
 9.Parlamendi koosseis
 10.Volituste kontrollimine
 11.Hääletused
  
11.1.ELi ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti vaheline koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.2.Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.3.Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)
  
11.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2017/009 FR/Air France (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.5.Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.6.Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.7.Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ***I (hääletus)
  
11.8.Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta ***I (hääletus)
  
11.9.Energeetikataristu investeerimisprojektidest teatamine: kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)
  
11.10.Meetmed, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas * (hääletus)
  
11.11.Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine (hääletus)
  
11.12.Kliimadiplomaatia (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)
 19.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (arutelu)
 20.Ebola puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.Fraktsioonide koosseis
 23.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (arutelu)
 24.VKEde määratlus (arutelu)
 25.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** - ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.07.


2. Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (2018/2592(RSP))

President esines lühikese sissejuhatava sõnavõtuga ning tänas Bulgaariat eesistujana tehtud koostöö eest erinevate menetluste juures ja eelkõige varjupaigasüsteemi reformimise küsimuses.

(Istung katkestati kell 9.09 istungisaali helisüsteemi tehniliste probleemide tõttu).

(Arutelu jätk: vt päevakorrapunkti 4)


3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 9.40.


4. Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu jätkamine)

Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (2018/2592(RSP))

(Arutelu algus: vt päevakorrapunkti 2)

President andis teada, et mõned parlamendiliikmed takistasid suuliste tõlkide nõudmiste toetuseks audiosüsteemi taastamist.

Boyko Borissov (nõukogu eesistuja) esines nõukogu nimel avaldusega.

President andis teada, et tehniliste probleemide tõttu viibib täiskogu tegevus 30 minutit, nii et hääletus algab kell 12.30.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines komisjoni nimel avaldusega.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Mariya Gabriel (komisjoni liige) ja Boyko Borissov.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.24.


6. Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

President tegi lühikese avasõnavõtu.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel ja David Borrelli (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund ja Monika Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki ja Maria Grapini.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Sebastian Kurz.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident


7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.35.


8. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Austraalia delegatsiooni liikmeid ja selle juhte, kelleks on kindralkuberner Peter Cosgrove ning regionaalarengu, piirkondade ja kohaliku halduse minister John McVeigh, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


9. Parlamendi koosseis

Kaja Kallas on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. septembrist 2018.

Euroopa Parlament loeb vastavalt kodukorra artiklile 4 tema ametikoha sellest kuupäevast alates vabaks ning teavitab sellest liikmesriigi asjaomast asutust.


10. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas Euroopa Parlament parlamendiliikmete Karine Gloanec Maurini ja Mirja Vehkaperä mandaadid vastavalt 11. ja 12. juunist 2018.

°
° ° °

Sõna võttis Xabier Benito Ziluaga.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. ELi ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti vaheline koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides) liidu nimel sõlmimise kohta [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0269)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


11.2. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0270)

Euroopa Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


11.3. Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0271)


11.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2017/009 FR/Air France (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0272)


11.5. Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport linnade rolli kohta liidu institutsioonilises raamistikus [2017/2037(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0273)


11.6. Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kolmemõõtmelise printimise ning sellega seotud probleemide kohta intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas [2017/2007(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0274)


11.7. Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, ÜHISAVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0275)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes esitas enne hääletust kodukorra artikli 59 lõike 3 kohase taotluse, et enne esialgset kokkulepet pandaks hääletusele muudatusettepanekud.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (207 poolt, 436 vastu, erapooletuid 32).


11.8. Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0276)


11.9. Energeetikataristu investeerimisprojektidest teatamine: kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 256/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0277)


11.10. Meetmed, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas * (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0278)


11.11. Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine (hääletus)

Raport maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, kaasa arvatud maa hõivamise kohta [2017/2206(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioonilt ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (väliskomisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0279)


11.12. Kliimadiplomaatia (hääletus)

Raport kliimadiplomaatia kohta [2017/2272(INI)] - Väliskomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Arne Lietz ja Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0280)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Raport: Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Raport: Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth ja Dobromir Sośnierz

Raport: Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi ja Notis Marias

Raport: Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld ja Molly Scott Cato

Raport: Arne Lietz ja Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Michaela Šojdrová.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.44.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.05.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused (2018/2591(RSP))

President esines arutelu sissejuhatuseks lühikese sõnavõtuga ning tuletas meelde, et parlament on otsustanud paluda nõukogul varjupaigasüsteemi reform heaks kiita.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renaud Muselier, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès ja Seb Dance.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume ja Mirosław Piotrowski.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


17. Esitatud dokumendid

Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta (2010/0310M(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2018 kohta, III jagu – Komisjon: Türgi pagulasrahastu suurendamine (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I - Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Martina Dlabajová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Georges Bach (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Verónica Lope Fontagné (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Andor Deli fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Richard Sulík.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Merja Kyllönen ja Ismail Ertug.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2018 protokolli punkt 9.4.7.2018 protokolli punkt 9.2 ja 4.7.2018 protokolli punkt 9.3.


19. Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel avaldusega.

Sõna võttis Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada José Inácio Faria, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward ja João Pimenta Lopes, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.13.


20. Ebola puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ebola puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward ja Notis Marias.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


21. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

LIBE-komisjon: Romeo Franz (Jan Philipp Albrechti asemel)

Terrorismi käsitlev erikomisjonTerrorismi käsitlev erikomisjon: Romeo Franz (Jan Philipp Albrechti asemel)

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Romeo Franz (Jan Philipp Albrechti asemel)

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


22. Fraktsioonide koosseis

Kristina Winberg ja Peter Lundgren ühinesid fraktsiooniga ECR alates 3. juulist 2018.


23. Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2018), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (B8-0034/2018)

Judith Sargentini esitas (koostaja nimel) küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.14.


24. VKEde määratlus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000050/2018), mille esitas Markus Pieper ITRE-komisjoni nimel komisjonile: VKEde määratlus (B8-0031/2018)

Markus Pieper esitas küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil ja Danuta Jazłowiecka.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Markus Pieper ITRE-komisjoni nimel VKEde määratluse kohta (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2018 protokollipunkt 6.14.


25. ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** - ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0177/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2269(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Janusz Zemke fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jiří Pospíšil.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja László Tőkés.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2018 protokollipunkt 6.3 ja 4.7.2018 protokollipunkt 6.4.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 624.394/OJME).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika