Indekss 
Protokols
PDF 270kWORD 78k
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debašu turpinājums)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Austrijas prezidentūras darba programmas izklāsts (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Pilnvaru pārbaude
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Sadarbības nolīgums starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.2.ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.3.Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (Reglamenta 150. pants) * (balsošana)
  11.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.5.Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.6.Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.7.Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma ***I (balsošana)
  11.8.Lauku saimniecību integrēta statistika ***I (balsošana)
  11.9.Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošana ***I (balsošana)
  11.10.Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā * (balsošana)
  11.11.Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē (balsošana)
  11.12.Klimata diplomātija (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)
 19.Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (debates)
 20.Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs
 22.Politisko grupu sastāvs
 23.Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (debates)
 24.MVU definīcija (debates)
 25.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** – Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.07.


2. Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (2018/2592(RSP)).

Priekšsēdētājs uzstājās ar īsu uzrunu un pateicās Bulgārijai kā Padomes prezidentvalstij par sadarbību dažādu jautājumu risināšanā, jo īpaši patvēruma sistēmas reformas jomā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.09, jo sēžu zālē bija radusies tehniska problēma ar audiosistēmu.)

(Debašu turpinājums: 4. punkts.)


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 9.40.


4. Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (2018/2592(RSP)).

(Debašu sākums: sk. 2. punktu.)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka atsevišķi deputāti, paužot atbalstu tulku prasībām, aizkavēja audiosistēmas darbības atjaunošanu.

Boyko Borissov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka tehnisku iemeslu dēļ plenārsēdes turpinājums tiek pārcelts par 30 minūtēm un balsošanas laiks sāksies 12.30.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas loceklis) un Boyko Borissov.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.24.


6. Austrijas prezidentūras darba programmas izklāsts (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Austrijas prezidentūras darba programmas izklāsts (2018/2593(RSP)).

Sebastian Kurz (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā un David Borrelli, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund un Monika Beňová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Sebastian Kurz.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.35.


8. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Austrālijas delegāciju, kuru vadīja ģenerālgubernators Peter Cosgrove un reģionālās attīstības, teritoriju un vietējās administrācijas ministrs John McVeigh un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


9. Parlamenta sastāvs

Kaja Kallas ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 5. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


10. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Karine Gloanec Maurin un Mirja Vehkaperä deputāta mandātu, sākot ar attiecīgi 2018. gada 11. un 12. jūniju.

°
° ° °

Uzstājās Xabier Benito Ziluaga.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Sadarbības nolīgums starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0213/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0269).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


11.2. ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību pagarināšanu [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Rolandas Paksas (A8-0212/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0270).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


11.3. Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (Reglamenta 150. pants) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0271).


11.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Alain Lamassoure (A8-0210/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0272).


11.5. Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pilsētu lomu Savienības iestāžu sistēmā [2017/2037(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0273).


11.6. Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par trīsdimensiju drukāšanu: intelektuālā īpašuma tiesību un civiltiesiskās atbildības jomā risināmie jautājumi [2017/2007(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0274).


11.7. Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0037/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOPĪGS PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0275).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu balsošana par grozījumiem notiktu pirms provizoriskās vienošanās.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (207 par, 436 pret, 32 atturas).


11.8. Lauku saimniecību integrēta statistika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0276).


11.9. Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 256/2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0211/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0277).


11.10. Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā * (balsošana)

Ziņojums par grozītu priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0215/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0278).


11.11. Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē (balsošana)

Ziņojums par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos [2017/2206(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0194/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa).

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (AFET komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2018)0279).


11.12. Klimata diplomātija (balsošana)

Ziņojums par klimata diplomātiju [2017/2272(INI)] - Ārlietu komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Arne Lietz un Jo Leinen (A8-0221/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0280).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kazimierz Michał Ujazdowski ziņojums - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Daniel Hannan

Joëlle Bergeron ziņojums - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák un Daniel Hannan

Françoise Grossetête ziņojums - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth un Dobromir Sośnierz

Maria Gabriela Zoană ziņojums - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi un Notis Marias

Francisco Assis ziņojums - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld un Molly Scott Cato

Arne Lietz un Jo Leinen ziņojums - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly un Michaela Šojdrová


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.44.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.05.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (2018/2591(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates, un atgādināja, ka Parlaments ir izlēmis pieprasīt Padomei pieņemt patvēruma piešķiršanas sistēmas reformu.

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Renaud Muselier, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès un Seb Dance.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume un Mirosław Piotrowski.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks


17. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (2010/0310M(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Tokia Saïfi (A8-0224/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) - REGI komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)) - AFCO komiteja - Referenti: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018).


18. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp un Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Martina Dlabajová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja) un Georges Bach (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Verónica Lope Fontagné (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andor Deli PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová un Richard Sulík.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto un Maria Grapini.

Uzstājās Violeta Bulc, Merja Kyllönen un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2018. protokola 9.1. punkts, 4.7.2018. protokola 9.2. punkts un 4.7.2018. protokola 9.3. punkts.


19. Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Francisco Assis S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot José Inácio Faria, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam un Verónica Lope Fontagné.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward un João Pimenta Lopes, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot José Inácio Faria.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.13. punkts.


20. Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (2018/2742(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


21. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis Verts/ALE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

LIBE komiteja: Romeo Franz – Jan Philipp Albrecht vietā;

Īpašā komiteja terorisma jautājumos: Romeo Franz – Jan Philipp Albrecht vietā;

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Romeo Franz – Jan Philipp Albrecht vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


22. Politisko grupu sastāvs

Kristina Winberg un Peter Lundgren ir pievienojušies ECR grupai, sākot ar 2018. gada 3. jūliju.


23. Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000065/2018) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (B8-0034/2018).

Judith Sargentini (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga un Georgios Epitideios.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.14. punkts.


24. MVU definīcija (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000050/2018) un kuru uzdeva Markus Pieper ITRE komitejas vārdā Komisijai: MVU definīcija (B8-0031/2018).

Markus Pieper izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil un Danuta Jazłowiecka.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Markus Pieper ITRE komitejas vārdāpar MVU definīciju (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2018. protokola 6.14. punkts.


25. Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** – Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0177/2018).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [2017/2269(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Janusz Zemke S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Federica Mogherini un László Tőkés.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2018. protokola 6.3. punkts un 4.7.2018. protokola 6.4. punkts.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 624.394/OJME).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika