Index 
Notulen
PDF 273kWORD 78k
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (voortzetting van het debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Presentatie van het werkprogramma van het Oostenrijkse voorzitterschap (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Welkomstwoord
 9.Samenstelling Parlement
 10.Onderzoek geloofsbrieven
 11.Stemmingen
  11.1.Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)
  11.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.5.De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.6.Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.7.Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ***I (stemming)
  11.8.Geïntegreerde landbouwstatistieken ***I (stemming)
  11.9.Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur: intrekking ***I (stemming)
  11.10.Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)
  11.11.Schending van de rechten van inheemse volkeren (stemming)
  11.12.Klimaatdiplomatie (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
 19.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (debat)
 20.Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Samenstelling fracties
 23.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (debat)
 24.De definitie van kmo's (debat)
 25.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.07 uur geopend.


2. Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (2018/2592(RSP))

De Voorzitter geeft een korte inleiding en bedankt het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad voor de samenwerking in verschillende dossiers, in het bijzonder de hervorming van het asielsysteem.

(De vergadering wordt om 9.09 uur geschorst wegens een technisch probleem met het audiosysteem in de plenaire vergaderzaal)

(Voortzetting van het debat: zie punt 4)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 09.40 uur hervat.


4. Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (voortzetting van het debat)

Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (2018/2592(RSP))

(Voortzetting van het debat: zie punt 2)

De Voorzitter deelt mee dat het herstel van het audiosysteem werd vertraagd door bepaalde leden ter ondersteuning van de eisen van de tolken.

Boyko Borissov (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de Raad.

De Voorzitter deelt mee dat het vervolg van de activiteiten van de zitting, wegens het technische probleem, met 30 minuten zal worden verlaat, waardoor de stemmingen om 12.30 uur zullen beginnen.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af namens de Commissie.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie) en Boyko Borissov.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.24 uur hervat.


6. Presentatie van het werkprogramma van het Oostenrijkse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het werkprogramma van het Oostenrijkse voorzitterschap (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

De Voorzitter geeft een korte inleiding.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, en David Borrelli, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund en Monika Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki en Maria Grapini.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Sebastian Kurz.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.35 uur hervat.


8. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door de gouverneur-generaal Peter Cosgrove en de minister voor regionale ontwikkeling, de territoria en de lokale administratie John McVeigh geleide Australische delegatie, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


9. Samenstelling Parlement

Kaja Kallas heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 5 september 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


10. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie-JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Karine Gloanec Maurin en Mirja Vehkaperä met ingang van respectievelijk 11 en 12 juni 2018.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Xabier Benito Ziluaga.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling met betrekking tot het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0269)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


11.2. Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0270)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


11.3. Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0271)


11.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk – EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0272)


11.5. De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de rol van steden in het institutioneel kader van de Unie [2017/2037(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0273)


11.6. Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over driedimensionaal printen, een uitdaging op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid [2017/2007(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0274)


11.7. Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0275)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, voor de stemming, om te vragen dat de amendementen in stemming worden gebracht voor de voorlopige overeenkomst, in overeenstemming met artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij ES (207 voor, 436 tegen, 32 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


11.8. Geïntegreerde landbouwstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0276)


11.9. Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur: intrekking ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0277)


11.10. Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0278)


11.11. Schending van de rechten van inheemse volkeren (stemming)

Verslag over de schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof [2017/2206(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (AFET-Commissie)

Aangenomen (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klimaatdiplomatie (stemming)

Verslag over klimaatdiplomatie [2017/2272(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Arne Lietz en Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0280)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Daniel Hannan

Verslag Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák en Daniel Hannan

Verslag Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth en Dobromir Sośnierz

Verslag Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi en Notis Marias

Verslag Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld en Molly Scott Cato

Verslag Arne Lietz en Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly en Michaela Šojdrová.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.44 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.05 uur hervat.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (2018/2591(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden en eraan te herinneren dat het Parlement vastbesloten is de Raad om de hervorming van het asielrecht te verzoeken.

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Diane James, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Renaud Muselier, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès en Seb Dance.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume en Mirosław Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken werden door de parlementaire commissies ingediend:

- Verslag betreffende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (2010/0310M(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp en Ismail Ertug leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Georges Bach (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Andor Deli, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová en Richard Sulík.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Merja Kyllönen en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018, punt 9.2 van de notulen van 4.7.2018 en punt 9.3 van de notulen van 4.7.2018.


19. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren José Inácio Faria, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward en João Pimenta Lopes, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 5.7.2018.


20. Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


21. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie LIBE: Romeo Franz in de plaats van Jan Philipp Albrecht

Bijzondere Commissie terrorisme: Romeo Franz in de plaats van Jan Philipp Albrecht

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Romeo Franz in de plaats van Jan Philipp Albrecht

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


22. Samenstelling fracties

Kristina Winberg en Peter Lundgren hebben zich met ingang van 3 juli 2018 aangesloten bij de ECR-Fractie.


23. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2018) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 5.7.2018.


24. De definitie van kmo's (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000050/2018) van Markus Pieper, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: De definitie van kmo's (B8-0031/2018)

Markus Pieper licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil en Danuta Jazłowiecka.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Markus Pieper, namens de Commissie ITRE, over de definitie van kmo's (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 4.7.2018.


25. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0177/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [2017/2269(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Janusz Zemke, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en László Tőkés.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 4.7.2018 en punt 6.4 van de notulen van 4.7.2018.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 624.394/OJME).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.57 uur gesloten.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretaris-Generaal

Vice-voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid