Indeks 
Protokół
PDF 275kWORD 78k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (ciąg dalszy debaty)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Oficjalne powitanie
 9.Skład Parlamentu
 10.Weryfikacja mandatów
 11.Głosowanie
  11.1.Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)
  11.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.5.Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.6.Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.7.Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I (głosowanie)
  11.8.Zintegrowane statystyki rolne ***I (głosowanie)
  11.9.Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie ***I (głosowanie)
  11.10.Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej * (głosowanie)
  11.11.Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (głosowanie)
  11.12.Dyplomacja klimatyczna (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
 19.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (debata)
 20.Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Skład grup politycznych
 23.Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (debata)
 24.Definicja MŚP (debata)
 25.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** - Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.07.


2. Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (2018/2592(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające i podziękował bułgarskiej prezydencji Rady za współpracę przy różnych procedurach, zwłaszcza w sprawie reformy systemu azylowego.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.09 z powodu problemu technicznego z nagłośnieniem w sali obrad)

(Ciąg dalszy debaty: zob. pkt 4)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 9.40.


4. Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (ciąg dalszy debaty)

Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (2018/2592(RSP))

(Początek debaty: zob. pkt 2)

Przewodniczący poinformował, że naprawa nagłośnienia opóźniła się z powodu niektórych posłów, popierających żądania tłumaczy ustnych.

Boyko Borissov (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Rady.

Przewodniczący oznajmił, że z powodu problemów technicznych obrady przesuną się o 30 minut i w związku z tym głosowanie rozpocznie się o godz. 12.30.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu Komisji.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE i Zoltán Balczó niezrzeszony.

Głos zabrali: Mariya Gabriel (członkini Komisji) i Boyko Borissov.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.24.


6. Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF i David Borrelli niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund i Monika Beňová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Sebastian Kurz.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.35.


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący powitał delegację z Australii pod przewodnictwem gubernatora generalnego Petera Cosgrove'a i ministra rozwoju regionalnego, terytoriów i samorządów lokalnych Johna McVeigha. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


9. Skład Parlamentu

Kaja Kallas zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 września 2018 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


10. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłanek Karine Gloanec Maurin i Mirji Vehkapery ze skutkiem, odpowiednio, od dnia 11 i 12 czerwca 2018 r.

°
° ° °

Głos zabrał Xabier Benito Ziluaga.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0269)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


11.2. Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0270)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


11.3. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0271)


11.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0272)


11.5. Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli miast w ramach instytucjonalnych Unii [2017/2037(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0273)


11.6. Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie drukowania przestrzennego – wyzwania w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej [2017/2007(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0274)


11.7. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0275)

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, przed głosowaniem, z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GE (przy 207 głosach za, 436 głosach przeciw i 32 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


11.8. Zintegrowane statystyki rolne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0276)


11.9. Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0277)


11.10. Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0278)


11.11. Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (głosowanie)

Łamanie praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowy wykup gruntów rolnych [2017/2206(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja AFET)

Przyjęto (P8_TA(2018)0279)


11.12. Dyplomacja klimatyczna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dyplomacji klimatycznej [2017/2272(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawcy: Arne Lietz i Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0280)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Sprawozdanie Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Sprawozdanie Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi i Notis Marias

Sprawozdanie Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld i Molly Scott Cato

Sprawozdanie Arne Lietz i Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly i Michaela Šojdrová.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.44.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.05.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (2018/2591(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wstępu do debaty, przypominając, że Parlament stanowczo apeluje do Rady o przyjęcie reformy systemu azylowego.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Diane James niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iratxe Garcíę Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Renaud Museliera, Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernarda Monota, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès i Seb Dance.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący


17. Składanie dokumentów

Komisje parlamentarne złożyły następujące dokumenty:

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (2010/0310M(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - komisja AFCO - Sprawozdawcy: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) i Georges Bach (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Andor Deli w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová i Richard Sulík.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Maria Grapini.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Merja Kyllönen i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018, pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018 i pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018.


19. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrał Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácia Farię, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward i João Pimenta Lopes, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Inácia Farię.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 5.7.2018.


20. Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward i Notis Marias.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


21. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następujące wnioski o nominację:

komisja LIBE: Romeo Franz w miejsce Jana Philippa Albrechta

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu: Romeo Franz w miejsce Jana Philippa Albrechta

Delegacja do spraw Stosunków z Izraelem: Romeo Franz w miejsce Jana Philippa Albrechta

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


22. Skład grup politycznych

Kristina Winberg i Peter Lundgren przystąpili do grupy ECR ze skutkiem od dnia 3 lipca 2018 r.


23. Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (zastępująca autora) rozwinęła pytanie.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 5.7.2018.


24. Definicja MŚP (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000050/2018), które skierował Markus Pieper, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Definicja MŚP (B8-0031/2018)

Markus Pieper rozwinął pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil i Danuta Jazłowiecka.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Markus Pieper, w imieniu komisji ITRE, w sprawie definicji MŚP (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 4.7.2018.


25. Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** - Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0177/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [2017/2269(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Janusz Zemke w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrali: Federica Mogherini i László Tőkés.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 4.7.2018 i pkt 6.4 protokołu z dnia 4.7.2018.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 624.394/OJME).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności