Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 77k
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (fortsättning på debatten)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Välkomsthälsning
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Valprövning
 11.Omröstning
  
11.1.Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)
  
11.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.5.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.6.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.7.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (omröstning)
  
11.8.Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I (omröstning)
  
11.9.Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
11.10.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet * (omröstning)
  
11.11.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (omröstning)
  
11.12.Klimatdiplomati (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
 19.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (debatt)
 20.Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (debatt)
 24.Definitionen av små och medelstora företag (debatt)
 25.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.07.


2. Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (2018/2592(RSP))

Talmannen höll ett kort anförande och tackade det bulgariska ordförandeskapet i rådet för dess samarbete i en rad frågor, i synnerhet frågan om reformering av asylsystemet.

(Sammanträdet avbröts kl. 9.09 på grund av ett tekniskt fel i ljudsystemet i kammaren)

(För fortsättningen av debatten: se punkt 4)


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.40.


4. Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (fortsättning på debatten)

Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (2018/2592(RSP))

(För början av debatten: se punkt 2)

Talmannen meddelande att reparationen av ljudsystemet försenades av vissa ledamöter, för att stödja tolkarnas krav.

Boyko Borissov (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande på rådets vägnar.

Talmannen meddelade att på grund av de tekniska problemen skulle plenarsammanträdet skjutas upp med 30 minuter, omröstningen skulle inledas kl. 12.30.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande på kommissionens vägnar.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Eric Andrieu för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen) och Boyko Borissov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.24.


6. Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen höll ett kort anförande.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och David Borrelli, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund och Monika Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Jean-Claude Juncker och Sebastian Kurz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.35.


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Australien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av generalguvernör Peter Cosgrove och ministern för den regionala utvecklingen, territorierna och lokalförvaltningen John McVeigh.


9. Parlamentets sammansättning

Kaja Kallas hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 5 september 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


10. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Karine Gloanec Maurin och Mirja Vehkaperä med verkan från den 11 respektive 12 juni 2018.

°
° ° °

Talare: Xabier Benito Ziluaga.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0269)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.2. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0270)

Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.


11.3. Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0271)


11.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009 FR/Air France [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0272)


11.5. Städernas roll inom unionens institutionella ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om städernas roll inom unionens institutionella ramar [2017/2037(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0273)


11.6. Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar [2017/2007(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0274)


11.7. Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAM FÖRKLARING och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0275)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, innan omröstningen, för att begära att ändringsförslag läggs fram för omröstning innan den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (207 röster för, 436 röster emot, 32 nedlagda röster).


11.8. Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0276)


11.9. Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0277)


11.10. Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet * (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0278)


11.11. Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (omröstning)

Betänkande om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi [2017/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klimatdiplomati (omröstning)

Betänkande om klimatdiplomati [2017/2272(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Arne Lietz och Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0280)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Daniel Hannan

Betänkande Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák och Daniel Hannan

Betänkande Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth och Dobromir Sośnierz

Betänkande Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi och Notis Marias

Betänkande Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld och Molly Scott Cato

Betänkande Arne Lietz och Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly och Michaela Šojdrová.


13. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.44.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.05.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (2018/2591(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande till debatten och påminde om att parlamentet avser att begära att rådet ska anta reformen av asylsystemet.

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Renaud Muselier, Paulo Rangel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès och Seb Dance.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume och Mirosław Piotrowski.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (2010/0310M(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - utskottet AFCO - Föredragande: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp och Ismail Ertug redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andor Deli för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová och Richard Sulík.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto och Maria Grapini.

Talare: Violeta Bulc, Merja Kyllönen och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018.


19. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward och João Pimenta Lopes, som avböjde en fråga ("blått kort") från José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 5.7.2018.


20. Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från och Verts/ALE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

LIBE-utskottet: Romeo Franz i stället för Jan Philipp Albrecht

särskilda utskottet för terrorismfrågor: Romeo Franz i stället för Jan Philipp Albrecht

Delegationen för förbindelserna med Israel: Romeo Franz i stället för Jan Philipp Albrecht

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


22. De politiska gruppernas sammansättning

Kristina Winberg och Peter Lundgren hade anslutit sig till ECR-gruppen från och med den 3 juli 2018.


23. Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 5.7.2018.


24. Definitionen av små och medelstora företag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000050/2018) från Markus Pieper, för utskottet ITRE, till kommissionen: Definitionen av små och medelstora företag (B8-0031/2018)

Markus Pieper utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil och Danuta Jazłowiecka.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Markus Pieper, för ITRE-utskottet, om definitionen av små och medelstora företag (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 4.7.2018.


25. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (debatt)

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0177/2018)

Betänkande med förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [2017/2269(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Janusz Zemke för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Federica Mogherini och László Tőkés.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 6.4 i protokollet av den 4.7.2018.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 624.394/OJME).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy