Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за коригиране на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 25 май 2018 г. по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност