Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 juni 2018

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 25 maj 2018 på begäran av det behöriga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy