Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0281)

Изказа се Ruža Tomašić, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


6.2. Реформа на избирателното право на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Jo Leinen и Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0282)

Парламентът дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета.


6.3. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0283)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [2017/2269(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0284)


6.5. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0285)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.6. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна [2010/0310M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0286)


6.7. Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0287)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.8. Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи ***I (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Gabriel Mato и Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0288)

Изказа се Gabriel Mato, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


6.9. Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено (P8_TA(2018)0289)


6.10. Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: вписване на излишъка от финансовата 2017 година [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0290)


6.11. Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0291)


6.12. Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, относно Делегирано решение (ЕС) .../... на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


6.13. Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (гласуване)

Доклад относно следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове [2017/2275(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0292)


6.14. Определение за МСП (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0304/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0293)


6.15. Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/ върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан [2017/2056(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0294)

(Продължение на гласуването: виж точка 9 от протокола от 4.7.2018 г)

(Заседанието е прекъснато в 12.01 ч. в очакване на тържественото заседание.)

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност