Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0357A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0322/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0307

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

18. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál redogjorde för betänkandena.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Gérard Deprez (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Roberta Metsola för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Kinga Gál.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 5.7.2018 och punkt 6.8 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy