Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Разискване с участието на министър-председателя на Полша, Матеуш Моравецки, относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Реформа на избирателното право на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи ***I (гласуване)
  
6.9.Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури * (гласуване)
  
6.10.Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година (гласуване)
  
6.11.Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (гласуване)
  
6.12.Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран
  
6.13.Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (гласуване)
  
6.14.Определение за МСП (гласуване)
  
6.15.Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Република Ангола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
9.2.Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  
9.3.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
9.4.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Йордания относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.5.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Турция относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.6.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Израел относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.7.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Тунис относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.8.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Мароко относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.9.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Ливан относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.10.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Египет относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.11.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Алжир относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Внесени документи
 15.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 16.Приключване на третата програма за икономически реформи на Гърция (разискване)
 17.Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (разискване по актуални въпроси)
 18.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I - Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (разискване)
 19.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (разискване)
 20.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (разискване)
 21.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 22.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (248 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (217 kb) Резултати от поименно гласуване (3270 kb) 
 
Протокол (88 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (55 kb) Резултати от поименно гласуване (199 kb) 
 
Протокол (359 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (931 kb) Резултати от поименно гласуване (3059 kb) 
Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност