Показалец 
Протокол
PDF 359kWORD 88k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Разискване с участието на министър-председателя на Полша, Матеуш Моравецки, относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Реформа на избирателното право на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи ***I (гласуване)
  
6.9.Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури * (гласуване)
  
6.10.Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година (гласуване)
  
6.11.Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (гласуване)
  
6.12.Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран
  
6.13.Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (гласуване)
  
6.14.Определение за МСП (гласуване)
  
6.15.Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Република Ангола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
9.2.Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  
9.3.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
9.4.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Йордания относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.5.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Турция относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.6.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Израел относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.7.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Тунис относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.8.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Мароко относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.9.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Ливан относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.10.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Египет относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
  
9.11.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Алжир относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Внесени документи
 15.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 16.Приключване на третата програма за икономически реформи на Гърция (разискване)
 17.Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (разискване по актуални въпроси)
 18.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I - Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (разискване)
 19.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (разискване)
 20.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (разискване)
 21.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 22.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Michał Boni от името на групата PPE, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (B8-0332/2018).

II.   Сомалия (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto и Pirkko Ruohonen Lerner, от името на групата ECR, относно положението в Сомалия (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, относно Сомалия (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно Сомалия (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Сомалия (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Сомалия (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно терористичните нападения в Сомалия (B8-0334/2018).

III.   Бурунди (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto и Pirkko Ruohonen Lerner, от името на групата ECR, относно положението в Бурунди (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer и Maria Arena, от името на групата S&D, относно Бурунди (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, и Bodil Valero, относно Бурунди (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Бурунди (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Бурунди (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно Бурунди (B8-0339/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за коригиране на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 юни 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 25 май 2018 г. по искане на водещата комисия.

Препращане на водещата комисия: ECON


4. Разискване с участието на министър-председателя на Полша, Матеуш Моравецки, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър-председателя на Полша, Матеуш Моравецки, относно бъдещето на Европа (2018/2729(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказаха се: Mateusz Morawiecki (министър-председател на Полша) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR (председателят относно изказването на Ryszard Antoni Legutko), Dobromir Sośnierz, относно изказването на Председателя (председателят направи разяснения), Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL (председателят направи разяснения), Gerard Batten, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП (председателят относно изказването на Dobromir Sośnierz).

Изказа се Mateusz Morawiecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler и Janusz Zemke.

Изказа се Mateusz Morawiecki.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

5. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искане за гласуване от името на групите Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD и от известен брой депутати относно решението на комисията AFCO за започване на междуинституционални преговори въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 C8-0308/20172017/0220(COD)) - Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018), обявено в протокола от понеделник, 2 юли 2018г. (точка 9 от протокола от 2.7.2018 г).

Председателят съобщи, че е получила искане за гласуване от името на групите Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD и от известен брой депутати относно решението на комисията JURI за започване на междуинституционални преговори въз основа на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 C8-0383/20162016/0280(COD)) - Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018), обявено в протокола от понеделник, 2 юли 2018г. (точка 9 от протокола от 2.7.2018 г).

Гласуванията ще се състоят на следващия ден в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получила искания за гласуване от членове на Парламента нито от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, по отношение на останалите решения започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 2 юли 2018г. (точка 9 от протокола от 2.7.2018 г).

Във връзка с това комисията ECON може да започне преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0281)

Изказа се Ruža Tomašić, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


6.2. Реформа на избирателното право на Европейския съюз *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Jo Leinen и Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0282)

Парламентът дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета.


6.3. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0283)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна [2017/2269(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0284)


6.5. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0285)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.6. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна [2010/0310M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0286)


6.7. Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0287)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.8. Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи ***I (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Gabriel Mato и Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0288)

Изказа се Gabriel Mato, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


6.9. Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено (P8_TA(2018)0289)


6.10. Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: вписване на излишъка от финансовата 2017 година [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0290)


6.11. Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0291)


6.12. Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, относно Делегирано решение (ЕС) .../... на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


6.13. Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (гласуване)

Доклад относно следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове [2017/2275(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0292)


6.14. Определение за МСП (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0304/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0293)


6.15. Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/ върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и относно преговорите във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан [2017/2056(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0294)

(Продължение на гласуването: виж точка 9 от протокола от 4.7.2018 г)

(Заседанието е прекъснато в 12.01 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

7. Тържествено заседание - Република Ангола

От 12.10 ч. до 12.31 ч. Парламентът проведе тържествено заседание с изказване на Жоау Мануел Гонсалвеш Лоуренсу, президент на Република Ангола.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.32 ч.

Изказа се Philippe Lamberts.


9. Време за гласуване (продължение)

(Début des votes: voir точка 6 от протокола от 4.7.2018 г)


9.1. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

Изказвания

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия за преразглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (371 - гласа „за“ 291- гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.


9.2. Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

Изказа се Wim van de Camp, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия за преразглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (436 - гласа „за“ 219- гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.


9.3. Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

Изказа се Ismail Ertug, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия за преразглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (495 - гласа „за“ 162- гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.


9.4. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Йордания относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и йорданските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2060(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0295)

Изказвания

Julia Reda.


9.5. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Турция относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и турските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2061(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0296)


9.6. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Израел относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Държавата Израел относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и израелските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2062(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0297)


9.7. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Тунис относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Тунис относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и тунизийските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2063(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0298)


9.8. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Мароко относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и мароканските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2064(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0299)


9.9. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Ливан относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Ливан относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и ливанските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2065(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0300)


9.10. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Египет относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Арабска република Египет относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и египетските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2066(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0301)


9.11. Започване на преговори за споразумение между ЕС и Алжир относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (гласуване)

Доклад относно препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и алжирските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2018/2067(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0302)


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Доклад László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Доклад Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria и Miapetra Kumpula-Natri

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann и Miapetra Kumpula-Natri

Доклад Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto и Miapetra Kumpula-Natri

Доклад Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee и Daniela Aiuto.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.52 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.15 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB–03/C/18 – Европейска сметна палата (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB–04/C/18 – Европейска сметна палата (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB–05/C/18 – Европейска сметна палата (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB–06/C/18 – Европейска сметна палата (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/A/18 - Европейска сметна палата (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-08/C/18 - Европейска сметна палата (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-09/C/18 - Европейска сметна палата (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2/2018 – Европейски омбудсман (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2018 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2018 - Съд на ЕС (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Раздел IV - Съд на ЕС (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. (2018/2024(BUD)) - BUDG - Докладчик: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 1/2018 - Европейски надзорен орган по защита на данните.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 1/2018 – Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 1/2018 - Комитет на регионите.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансфера на бюджетни кредити C 3/2018 - Европейски парламент.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансфера на бюджетни кредити No 2/2018 - Европейски омбудсман.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити V/AB-04/T/18 - Европейска сметна палата.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не предявява възражения срещу трансферите на бюджетни кредити V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 - Европейска сметна палата.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 11/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 10/2018 - Раздел III - Комисия.


16. Приключване на третата програма за икономически реформи на Гърция (разискване)

Изявление на председателя на Еврогрупата: Приключване на третата програма за икономически реформи на Гърция (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (председател на Еврогрупата) направи изявление.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis и Rosa D'Amato.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere и Siegfried Mureşan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Mário Centeno.

Разискването приключи.


17. Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (разискване по актуални въпроси)

Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (2018/2777(RSP))

Изказа се Marco Affronte, за да направи въведение към разискването, предложено от групата Verts/ALE.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Soraya Post, която протестира срещу думите на предходната ораторка (Председателстващата отговори, че това ще бъде предадено на Председателя на Парламента), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, след думите на предходната ораторка (Председателстващата отговори, че искането ѝ ще бъде предадено на Председателя на Парламента), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се: Věra Jourová и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


18. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I - Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794 за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál представя докладите.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Gérard Deprez (докладчик по становището на комисията BUDG), Roberta Metsola, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică и Notis Marias.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Kinga Gál.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 5.7.2018 г и точка 6.8 от протокола от 5.7.2018 г.


19. Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (разискване)

Доклад относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. [2018/2024(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Marita Ulvskog (докладчик по становището на комисията EMPL), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Mike Hookem, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, André Elissen, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Günther Oettinger и Daniele Viotti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 5.7.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател


20. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth представиха доклада.

Изказа се Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 5.7.2018 г.


21. Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)

Изявление на Комисията: Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens и Nadja Hirsch.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 5.7.2018 г.


22. Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000052/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Съвета : Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и по-специално "случайните американци" (B8-0033/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000053/2018)зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и по-специално "случайните американци" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström разви въпросите.

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Peter Jahr, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens и Pervenche Berès.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказаха се: Věra Jourová и Karoline Edtstadler.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cecilia Wikström, от името на комисията PETI относно неблагоприятните въздействия на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и в частност „случайните американци“ (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 5.7.2018 г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 624.394/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.52 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност