Seznam 
Zápis
PDF 303kWORD 84k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Hlasování
  
6.1.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Reforma volebního práva Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy ***I (hlasování)
  
6.9.Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly * (hlasování)
  
6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (hlasování)
  
6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (hlasování)
  
6.12.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán
  
6.13.Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (hlasování)
  
6.14.Definice malých a středních podniků (hlasování)
  
6.15.Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Angolská republika
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  
9.2.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  
9.3.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  
9.4.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.5.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.6.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.7.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tuniskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.8.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Marokem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.9.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Libanonem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.10.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Egyptem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  
9.11.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Alžírskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 16.Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)
 17.Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)
 18.Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I – Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 20.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (rozprava)
 21.Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)
 22.Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Michał Boni za skupinu PPE o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska a Monica Macovei za skupinu ECR o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o politické krizi v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (B8-0332/2018).

II.   Somálsko (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto a Pirkko Ruohonen Lerner za skupinu ECR o situaci v Somálsku (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Jordi Solé, za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao o Somálsku (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o Somálsku (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Somálsku (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Somálsku (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o teroristických útocích v Somálsku (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto a Pirkko Ruohonen Lerner za skupinu ECR o Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer a Maria Arena za skupinu S&D o Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD a Bodil Valero o Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o Burundi (B8-0339/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. června 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 25. května 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


4. Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (2018/2729(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Mateusz Morawiecki (premiér Polska) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR (předseda k vystoupení, které učinil Ryszard Antoni Legutko), Dobromir Sośnierz k vystoupení předsedy (předseda poskytl upřesnění), Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL (předseda poskytl upřesnění), Gerard Batten za skupinu EFDD, Stanisław Żółtek za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec (předseda k vystoupení, které učinil Dobromir Sośnierz).

Vystoupil Mateusz Morawiecki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler a Janusz Zemke.

Vystoupil Mateusz Morawiecki.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

5. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že obdržela od skupin Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, ENF a určitého počtu poslanců žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru AFCO zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018), které bylo oznámeno v zápise z pondělí 2. července 2018 (bod 9 zápisu ze dne 2.7.2018).

Předsedající oznámila, že obdržela od skupin Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, ENF a určitého počtu poslanců žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru JURI zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018), které bylo oznámeno v zápise z pondělí 2. července 2018 (bod 9 zápisu ze dne 2.7.2018).

Hlasování se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu budou konat zítra.

Předsedající oznámila, že neobdržela od určitého počtu poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 2. července 2018 (bod 9 zápisu ze dne 2.7.2018).

Výbor ECON tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohl zahájit jednání.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0281)

Po hlasování vystoupila Ruža Tomašić s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


6.2. Reforma volebního práva Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Jo Leinen a Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0282)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


6.3. Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0177/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0283)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [2017/2269(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0179/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0284)


6.5. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0285)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.6. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující nelegislativní usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé [2010/0310M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0286)


6.7. Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0287)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.8. Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Gabriel Mato a Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0288)

Po hlasování vystoupil Gabriel Mato s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


6.9. Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0289)


6.10. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0290)


6.11. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0291)


6.12. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil Jonathan Bullock za skupinu EFDD, o rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. června 2018 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


6.13. Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky“ [2017/2275(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definice malých a středních podniků (hlasování)

Návrh usnesení B8-0304/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0293)


6.15. Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem [2017/2056(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0294)

(pokračování hlasování: viz bod 9 zápisu ze dne 4.7.2018)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:01 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

7. Slavnostní zasedání – Angolská republika

U příležitosti projevu prezidenta Angolské republiky Joãa Manuela Gonçalvese Lourença se od 12:10 do 12:31 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:32.

Vystoupil Philippe Lamberts.


9. Hlasování (pokračování)

(začátek hlasování: viz bod 6 zápisu ze dne 4.7.2018)


9.1. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

zamítnut

Vystoupení

William (The Earl of) Dartmouth.

Po hlasování Merja Kyllönen s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Parlament žádost schválil EH (371 pro, 291 proti, 10 se zdrželo).


9.2. Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

zamítnut

Po hlasování vystoupil Wim van de Camp s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Parlament žádost schválil EH (436 pro, 219 proti, 12 se zdrželo).


9.3. Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

zamítnut

Po hlasování vystoupil Ismail Ertug s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Parlament žádost schválil EH (495 pro, 162 proti, 10 se zdrželo).


9.4. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a jordánskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2060(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0295)

Vystoupení

Julia Reda.


9.5. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a tureckými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2061(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0296)


9.6. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Státem Izrael o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a izraelskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2062(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0297)


9.7. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tuniskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a tuniskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2063(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0298)


9.8. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Marokem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a marockými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2064(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0299)


9.9. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Libanonem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a libanonskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2065(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0300)


9.10. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Egyptem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Arabskou republikou Egypt o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a egyptskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2066(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0301)


9.11. Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Alžírskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)

Zpráva o doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a alžírskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2018/2067(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0302)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

zpráva László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

zpráva Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria a Miapetra Kumpula-Natri

zpráva Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann a Miapetra Kumpula-Natri

zpráva Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto a Miapetra Kumpula-Natri

zpráva Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee a Daniela Aiuto.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 13:52.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:15.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 13/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-03/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-05/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-06/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-07/A/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-08/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-09/C/18 - Evropský účetní dvůr (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 2/2018 - Evropský veřejný ochránce práv (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2018 – Hospodářský a sociální výbor (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2087 – Soudní dvůr (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2087 – Soudní dvůr (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (2018/2024(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků INF 1/2018 – Evropský inspektor ochrany údajů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků INF 1/2018 – Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků INF 1/2018 – Výbor regionů.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků C 3/2018 – Evropský parlament.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodu prostředků No 2/2018 – Evropský veřejný ochránce práv.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků V/AB-04/T/18 – Evropský účetní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitku vůči převodům prostředků V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Evropský účetní dvůr.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 1 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 11/2018 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 10/2018 - oddíl III – Komise.


16. Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)

Prohlášení předsedy Euroskupiny: Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (předseda Euroskupiny) učinil prohlášení.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis a Rosa D'Amato.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Mário Centeno.

Rozprava skončila.


17. Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)

Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (2018/2777(RSP))

Vystoupil Marco Affronte, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina Verts/ALE.

Vystoupily: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Soraya Post, která se ohradila proti výrokům předchozí řečnice (předsedající uvedla, že je postoupí předsedovi Parlamentu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge v návaznosti na výroky, které pronesla předchozí řečnice (předsedající uvedla, že její požadavek postoupí), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Vystoupily: Věra Jourová a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


18. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I – Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál uvedla zprávy.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Gérard Deprez (zpravodaj výboru BUDG), Roberta Metsola za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică a Notis Marias.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Kinga Gál.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 5.7.2018 a bod 6.8 zápisu ze dne 5.7.2018.


19. Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání [2018/2024(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Marita Ulvskog (zpravodajka výboru EMPL), Morten Løkkegaard (zpravodaj výboru CULT), Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Mike Hookem za skupinu EFDD, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Tomáš Zdechovský, André Elissen za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupili: Günther Oettinger a Daniele Viotti.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 5.7.2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně


20. Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth uvedli zprávu.

Vystoupil Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI).

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender a Vladimír Maňka.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupili: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 5.7.2018.


21. Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)

Prohlášení Komise: Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens a Nadja Hirsch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o přiměřenosti ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 5.7.2018.


22. Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000052/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Nepříznivé dopady zákona FACTA na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“ (B8-0033/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000053/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Nepříznivé dopady zákona FACTA na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“ (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázky.

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) odpověděly na otázky.

Vystoupili: Peter Jahr za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Seán Kelly.

Vystoupily: Věra Jourová a Karoline Edtstadler.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cecilia Wikström za výbor PETI o nepříznivém dopadu amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“ (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 5.7.2018.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 624.394/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí