Indeks 
Protokol
PDF 308kWORD 83k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Reform af valgloven i Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.8.Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer ***I (afstemning)
  
6.9.Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer * (afstemning)
  
6.10.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (afstemning)
  
6.11.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (afstemning)
  
6.12.Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran
  
6.13.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (afstemning)
  
6.14.Definitionen af SMV'er (afstemning)
  
6.15.Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Republikken Angola
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  
9.2.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  
9.3.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  
9.4.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Jordan om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.5.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tyrkiet om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.6.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Israel om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.7.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tunesien om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.8.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Marokko om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.9.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Libanon om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.10.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Egypten om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.11.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Algeriet og udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Modtagne dokumenter
 15.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 16.Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 17.Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I - EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (forhandling)
 19.Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 20.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (forhandling)
 21.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 22.De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Michał Boni for PPE-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer og Knut Fleckenstein, for S&D-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (B8-0332/2018).

II.   Somalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto og Pirkko Ruohonen Lerner, for ECR-Gruppen, om situationen i Somalia (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, om Somalia (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen, om Somalia (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Somalia (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om Somalia (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen, om terrorangrebene i Somalia (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto og Pirkko Ruohonen Lerner, for ECR-Gruppen, om situationen i Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer og Maria Arena, for S&D-Gruppen, om Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, og Bodil Valero, om Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo og Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen, om Burundi (B8-0339/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. juni 2018

Henvist til kor. udv.: PECH

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. maj 2018 på det kompetente udvalgs vegne.

Henvist til kor. udv.: ECON


4. Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (2018/2729(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Talere: Mateusz Morawiecki (Polens premierminister) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen (formanden om Ryszard Antoni Legutkos indlæg), Dobromir Sośnierz om formandens indlæg (formanden gav præciserende oplysninger), Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen (formanden gav præciserende oplysninger), Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger (formanden om Dobromir Sośnierz' indlæg).

Taler: Mateusz Morawiecki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler og Janusz Zemke.

Taler: Mateusz Morawiecki.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning om afstemning fra VERTS/ALE-, GUE/NGL-, EFDD- og ENF-Gruppen samt fra adskillige medlemmer vedrørende afgørelsen fra AFCO om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018), som meddelt i protokollen fra mandag den 2. juli 2018 (punkt 9 i protokollen af 2.7.2018).

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning om afstemning fra VERTS/ALE-, GUE/NGL- og EFDD-Gruppen samt fra adskillige medlemmer vedrørende afgørelsen fra JURI om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018), som meddelt i protokollen fra mandag den 2. juli 2018 (punkt 9 i protokollen af 2.7.2018).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodning om afstemning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 2. juli 2018 (punkt 9 i protokollen af 2.7.2018).

ECON havde således kunnet påbegynde forhandlingerne efter udløbet af fristen i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0281)

Indlæg af Ruža Tomašić, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


6.2. Reform af valgloven i Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Jo Leinen og Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0282)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


6.3. Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0283)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [2017/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0284)


6.5. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0285)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.6. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side [2010/0310M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0286)


6.7. Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0287)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.8. Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer ***I (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Gabriel Mato og Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

HENSTILLING FRA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0288)

Indlæg af Gabriel Mato, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


6.9. Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0289)


6.10. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2018 for regnskabsåret 2018: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0290)


6.11. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III - Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0291)


6.12. Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran

Forslag til beslutning, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... af 6. juni 2018 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


6.13. Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (afstemning)

Betænkning Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt [2017/2275(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definitionen af SMV'er (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0304/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0293)


6.15. Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan [2017/2056(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0294)

(Fortsættelse af afstemningen: se punkt 9 i protokollen af 4.7.2018)

(Mødet udsat kl. 12.01 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

7. Højtideligt møde - Republikken Angola

Fra kl. 12.10 til 12.31 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved João Manuel Gonçalves Lourenço, Republikken Angolas præsident.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.32.

Taler: Philippe Lamberts.


9. Afstemningstid (fortsat)

(Begyndelsen på afstemningstiden: se punkt 6 i protokollen af 4.7.2018)


9.1. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

Indlæg

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (371 for, 291 imod, 10 hverken/eller).


9.2. Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

Indlæg af Wim van de Camp, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (436 for, 219 imod, 12 hverken/eller).


9.3. Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

Indlæg af Ismail Ertug, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (495 for, 162 imod, 10 hverken/eller).


9.4. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Jordan om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de jordanske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2060(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0295)

Indlæg

Julia Reda.


9.5. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tyrkiet om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente tyrkiske myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2061(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0296)


9.6. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Israel om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Staten Israel om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de israelske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2062(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0297)


9.7. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tunesien om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Tunesien om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de tunesiske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2063(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0298)


9.8. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Marokko om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente marokkanske myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2064(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0299)


9.9. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Libanon om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de libanesiske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2065(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0300)


9.10. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Egypten om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente egyptiske myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2066(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0301)


9.11. Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Algeriet og udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)

Betænkning om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de algeriske kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme [2018/2067(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0302)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Betænkning: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Betænkning: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria og Miapetra Kumpula-Natri

Betænkning: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann og Miapetra Kumpula-Natri

Betænkning: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto og Miapetra Kumpula-Natri

Betænkning: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee og Daniela Aiuto.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.52.)


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.15.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 12/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 13/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-03/C/18 – Revisionsretten (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-04/T/18 – Revisionsretten (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-05/A/18 – Revisionsretten (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-06/C/18 – Revisionsretten (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-07/A/18 – Revisionsretten (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-08/C/18 – Revisionsretten (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-09/C/18 – Revisionsretten (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2018 – Den Europæiske Ombudsmand (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2018 - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2018 - Domstolen (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 2/2018 - Afsnit IV - Domstolen (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2019-budgetforslaget (2018/2024(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 1/2018 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 1/2018 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 1/2018 - Regionsudvalget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel C 3/2018 – Europa-Parlamentet.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel nr. 2/2018 – Den Europæiske Ombudsmand.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel V/AB-04/T/18 – Den Europæiske Revisionsret.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Den Europæiske Revisionsret.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 11/2018 – Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 10/2018 - Sektion III - Kommissionen.


16. Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)

Redegørelse ved formanden for Eurogruppen: Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (formand for Eurogruppen) foretog redegørelsen.

Taler: Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Manolis Kefalogiannis for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis og Rosa D'Amato.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva og Georgios Epitideios.

Talere: Pierre Moscovici og Mário Centeno.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (debat om et aktuelt spørgsmål)

Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (2018/2777(RSP))

Indlæg af Marco Affronte for at indlede debatten, som var foreslået af Verts/ALE-Gruppen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Romeo Franz, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Soraya Post, der gjorde indsigelse mod udtalelserne fra den foregående taler (formanden svarede, at disse udtalelser ville blive viderebragt til Parlamentets formand), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge i forlængelse af udtalelserne fra den foregående taler (formanden svarede, at hendes begæring ville blive viderebragt), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri.

Talere: Věra Jourová og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I - EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál forelagde betænkningerne.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Gérard Deprez (ordfører for udtalelse fra BUDG), Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Romeo Franz, for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică og Notis Marias.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Kinga Gál.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 5.7.2018 og punkt 6.8 i protokollen af 5.7.2018.


19. Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet [2018/2024(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Marita Ulvskog (ordfører for udtalelse fra EMPL), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, André Elissen for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Talere: Günther Oettinger og Daniele Viotti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 5.7.2018.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand


20. Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth forelagde betænkningen

Taler: Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Talere: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 5.7.2018.


21. Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Romeo Franz, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens og Nadja Hirsch.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes, for LIBE, om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 5.7.2018.


22. De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000052/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Rådet : om FATCA-aftalens negative virkninger for EU-borgere og navnlig for såkaldte "utilsigtede amerikanere" ("accidental Americans") (B8-0033/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000053/2018)af Cecilia Wikström, for PETI, til Kommissionen: om FATCA-aftalens negative virkninger for EU-borgere og navnlig for såkaldte "utilsigtede amerikanere" ("accidental Americans") (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström begrundede forespørgslerne.

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Peter Jahr for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Alex Mayer, Helga Stevens og Pervenche Berès.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly.

Talere: Věra Jourová og Karoline Edtstadler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Cecilia Wikström, for PETI om de negative virkninger af den amerikanske lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (FATCA) for EU-borgere og navnlig såkaldte utilsigtede amerikanske borgere (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 5.7.2018.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 624.394/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik