Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 298kWORD 83k
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Poola peaministri Mateusz Morawieckiga (arutelu)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Hääletused
  6.1.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.ELi ja Uus-Meremaa leping kontsessioonide muutmise kohta (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine ***I (hääletus)
  6.9.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest * (hääletus)
  6.10.Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)
  6.11.2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 - Türgi pagulasrahastu suurendamine (hääletus)
  6.12.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Iraaniga
  6.13.Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (hääletus)
  6.14.VKEde määratlus (hääletus)
  6.15.ELi- ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimised (hääletus)
 7.Pidulik istung – Angola Vabariik
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)
  9.2.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)
  9.3.Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)
  9.4.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Jordaania vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.5.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Türgi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.6.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Iisraeli vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.7.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.8.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Maroko vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.9.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Liibanoni vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.10.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Egiptuse vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.11.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Alžeeria vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 16.Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)
 17.Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (temaatiline arutelu)
 18.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I - ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (arutelu)
 19.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 20.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 21.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 22.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Michał Boni fraktsiooni PPE nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler, fraktsiooni Verts/ALE nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriisi kohta Moldovas (B8-0332/2018).

II.   Somaalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ja Pirkko Ruohonen Lerner fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Somaalias (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Somaalia kohta (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel Somaalia kohta (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Somaalia kohta (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Somaalia kohta (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel terrorirünnakute kohta Somaalias (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ja Pirkko Ruohonen Lerner fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Burundis (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Burundi kohta (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ja Bodil Valero Burundi kohta (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Burundi kohta (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Burundi kohta (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Burundi kohta (B8-0339/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. juunist 2018

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. maist 2018.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


4. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Poola peaministri Mateusz Morawieckiga (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Poola peaministri Mateusz Morawieckiga (2018/2729(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võtsid Mateusz Morawiecki (Poola peaminister) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel (president Ryszard Antoni Legutko sõnavõtu kohta), Dobromir Sośnierz presidendi sõnavõtu kohta (president täpsustas), Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel (president täpsustas), Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta) (president Dobromir Sośnierzi sõnavõtu kohta).

Sõna võttis Mateusz Morawiecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler ja Janusz Zemke.

Sõna võttis Mateusz Morawiecki.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt GUE/NGL, EFDD ja ENF ja mitmetelt parlamendiliikmetelt taotluse panna hääletusele AFCO-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Raportöör György Schöpflin (A8-0226/2018), millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9).

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt Verts/ALE, GUE/NGL ja EFDD ning mitmetelt parlamendiliikmetelt taotluse panna hääletusele JURI-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Raportöör Axel Voss (A8-0245/2018), millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9).

Hääletused toimusid vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

Juhataja andis teada, et ta ei olnud muude institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta, millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9), saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioon(ide)lt ühtegi taotlust.

ECON-komisjon võis seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist läbirääkimisi alustada.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0281)

Pärast hääletust võttis sõna Ruža Tomašić, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


6.2. Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Jo Leinen ja Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0282)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


6.3. ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0283)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2269(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0284)


6.5. ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0285)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.6. ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta [2010/0310M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0286)


6.7. ELi ja Uus-Meremaa leping kontsessioonide muutmise kohta (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0287)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.8. Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22 [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Gabriel Mato ja Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0288)

Pärast hääletust võttis sõna Gabriel Mato, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


6.9. Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0289)


6.10. Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta – 2017. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0290)


6.11. 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 - Türgi pagulasrahastu suurendamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2018 kohta, III jagu – Komisjon: Türgi pagulasrahastu suurendamine [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0291)


6.12. ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Iraaniga

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel komisjoni 6. juuni 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) .../... kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


6.13. Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (hääletus)

Raport varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmiste sammude kohta [2017/2275(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0292)


6.14. VKEde määratlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0304/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0293)


6.15. ELi- ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi-Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisi [2017/2056(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0294)

(Hääletuse jätkamine: vt 4.7.2018 protokollipunkt 9)

(Istung katkestati kell 12.01 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

7. Pidulik istung – Angola Vabariik

Kell 12.10 kuni 12.31 toimus parlamendi pidulik istung Angola Vabariigi presidendi João Manuel Gonçalves Lourenço kõne puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.32.

Sõna võttis Philippe Lamberts.


9. Hääletused (jätkamine)

(Hääletuse algus: vt 4.7.2018 protokollipunkt 6)


9.1. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, pärast hääletust, kes soovis küsimuse uuesti läbivaatamiseks vastutavale komisjonile tagasi saata (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (371 poolt, 291 vastu, 10 erapooletut).


9.2. Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

Pärast hääletust võttis sõna Wim van de Camp, kes soovis küsimuse uuesti läbivaatamiseks vastutavale komisjonile tagasi saata (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (436 poolt, 219 vastu, 12 erapooletut).


9.3. Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

Pärast hääletust võttis sõna Ismail Ertug, kes soovis küsimuse uuesti läbivaatamiseks vastutavale komisjonile tagasi saata (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (495 poolt, 162 vastu, 10 erapooletut).


9.4. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Jordaania vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport komisjoni soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Jordaania ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2060(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0295)

Sõnavõtud

Julia Reda.


9.5. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Türgi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Türgi ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2061(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0296)


9.6. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Iisraeli vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Iisraeli Riigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Iisraeli ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2062(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0297)


9.7. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus lubada alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Tuneesia ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2063(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0298)


9.8. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Maroko vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Maroko ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2064(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0299)


9.9. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Liibanoni vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Liibanoni ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2065(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0300)


9.10. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Egiptuse vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Egiptuse ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2066(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0301)


9.11. Läbirääkimiste alustamine ELi ja Alžeeria vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)

Raport, mis käsitleb komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Alžeeria ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga [2018/2067(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0302)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Raport: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Raport: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee ja Daniela Aiuto.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.52.)


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.15.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 12/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 13/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 14/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-03/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/A/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-08/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-09/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2018 – Euroopa Ombudsman (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2018 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2018 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2018 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport volituse kohta 2019. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks (2018/2024(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Andmekaitseinspektori assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2018.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2018.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2018.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamisele C 3/2018.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamisele nr 2/2018.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-04/T/18.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamistele V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 1 heaks kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 11/2018 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 heaks kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 eelarvepädevat institutsiooni, et on kiitnud heaks assigneeringute ümberpaigutamise DEC 10/2018 – III jagu – Komisjon.


16. Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)

Eurorühma esimehe avaldus: Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (eurorühma esimees) tegi avalduse.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis ja Rosa D'Amato.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Mário Centeno.

Arutelu lõpetati.


17. Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (temaatiline arutelu)

Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (2018/2777(RSP))

Sõna võttis Marco Affronte, et juhatada sisse fraktsiooni Verts/ALE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Romeo Franz, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Soraya Post, kes vaidles eelmisele sõnavõtja seisukohtadele vastu (juhataja vastas, et küsimus edastatakse parlamendi presidendile), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge eelmise sõnavõtja ettepaneku kohta (juhataja vastas, et küsimus edastatakse), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


18. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I - ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál tutvustas raporteid.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gérard Deprez (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.7 ja 5.7.2018 protokollipunkt 6.8.


19. 2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2018/2024(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marita Ulvskog (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tomáš Zdechovský, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Daniele Viotti.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.11.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident


20. Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth tutvustasid raportit.

Sõna võttis Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Vladimír Maňka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.9.


21. ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ja Nadja Hirsch.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.15.


22. USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000052/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel nõukogule: USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (B8-0033/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000053/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel komisjonile: USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström esitas küsimused.

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Alex Mayer, Helga Stevens ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Seán Kelly.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Karoline Edtstadler.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2018 protokollipunkt 6.16.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 624.394/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika