Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 303kWORD 83k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Keskustelu Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Äänestykset
  
6.1.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.6.EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.7.EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus myönnytysten muuttamisesta (Kroatian liittymisen johdosta) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.8.Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja maksujärjestelmät ***I (äänestys)
  
6.9.Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä * (äänestys)
  
6.10.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)
  
6.11.Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (äänestys)
  
6.12.Komission delegoidun päätöksen vastustaminen: EU:n takuun myöntäminen Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Iranin osalta
  
6.13.Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (äänestys)
  
6.14.Pk-yritysten määritelmä (äänestys)
  
6.15.EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)
 7.Juhlaistunto – Angolan tasavalta
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)
  
9.2.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)
  
9.3.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)
  
9.4.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Jordanian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.5.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.6.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Israelin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.7.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.8.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.9.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Libanonin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.10.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Egyptin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
  
9.11.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Algerian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 16.Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (keskustelu)
 17.Italian sisäministerin äskettäin antama julkilausuma sinti- ja romaniväestöstä ja vähemmistöjen oikeudet EU:ssa (ajankohtainen keskustelu)
 18.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I - EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (keskustelu)
 19.Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 20.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (keskustelu)
 21.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)
 22.Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Michał Boni PPE-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0322/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0326/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0328/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0329/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0330/2018)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou, GUE/NGL-ryhmän puolesta poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (B8-0332/2018).

II.   Somalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ja Pirkko Ruohonen Lerner ECR-ryhmän puolesta Somalian tilanteesta (B8-0323/2018)

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Somaliasta (B8-0324/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0325/2018)

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0327/2018)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Somaliasta (B8-0331/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta terrori-iskuista Somaliassa (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ja Pirkko Ruohonen Lerner ECR-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (B8-0333/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Burundista (B8-0335/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta ja Bodil Valero Burundista (B8-0336/2018)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Burundista (B8-0337/2018)

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Burundista (B8-0338/2018)

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundista (B8-0339/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 oikaisemisesta (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. toukokuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Keskustelu Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2729(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Puheenvuorot: Mateusz Morawiecki (Puolan pääministeri) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta (puhemies Ryszard Antoni Legutkon puheenvuorosta), Dobromir Sośnierz puhemiehen puheenvuorosta (puhemies täsmensi asiaa), Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta (puhemies täsmensi asiaa), Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz (puhemies Dobromir Sośnierzin puheenvuorosta).

Mateusz Morawiecki käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler ja Janusz Zemke.

Mateusz Morawiecki käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Verts/ALE-, GUE/NGL-, EFDD- ja ENF-ryhmien ja jäsenten esittämän pyynnön äänestää AFCO-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta koskevan mietinnön pohjalta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018). Päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 2. heinäkuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.7.2018, kohta 9).

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Verts/ALE-, GUE/NGL- ja EFDD-ryhmien ja jäsenten esittämän pyynnön äänestää JURI-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevan mietinnön pohjalta (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018). Päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 2. heinäkuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.7.2018, kohta 9).

Äänestykset toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut saanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöä muista päätöksistä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin maanantaina 2. heinäkuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.7.2018, kohta 9).

ECON-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0281)

Ruža Tomašić käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.2. Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Jo Leinen ja Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0282)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston päätökseksi.


6.3. EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0177/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0283)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2269(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0179/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0284)


6.5. EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0285)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.6. EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [2010/0310M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0286)


6.7. EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus myönnytysten muuttamisesta (Kroatian liittymisen johdosta) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0287)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.8. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja maksujärjestelmät ***I (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Gabriel Mato ja Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0288)

Gabriel Mato käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.9. Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0289)


6.10. Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018 varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0290)


6.11. Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0291)


6.12. Komission delegoidun päätöksen vastustaminen: EU:n takuun myöntäminen Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Iranin osalta

Päätöslauselmaesitys, jonka Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta on jättänyt käsiteltäväksi työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti 6. kesäkuuta 2018 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (EU) .../... EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


6.13. Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (äänestys)

Mietintö aiheesta "Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa - seuraavat askeleet" [2017/2275(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0292)


6.14. Pk-yritysten määritelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0304/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0293)


6.15. EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista [2017/2056(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0294)

(Jatkoa äänestyksille: katso istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9)

(Istunto keskeytettiin klo 12.01 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

7. Juhlaistunto – Angolan tasavalta

Parlamentti kokoontui klo 12.10–12.31 juhlaistuntoon Angolan tasavallan presidentin João Manuel Gonçalves Lourençon puheen johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.32.

Philippe Lamberts käytti puheenvuoron.


9. Äänestykset (jatkoa)

(Äänestysten alku: katso istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 6)


9.1. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hylättiin

Puheenvuorot:

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleentarkastelua varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (371 puolesta, 291 vastaan, 10 tyhjää).


9.2. Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hylättiin

Wim van de Camp käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleentarkastelua varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (436 puolesta, 219 vastaan, 12 tyhjää).


9.3. Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hylättiin

Ismail Ertug käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleentarkastelua varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (495 puolesta, 162 vastaan, 10 tyhjää).


9.4. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Jordanian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Jordanian toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2060(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0295)

Puheenvuoro:

Julia Reda.


9.5. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Turkin toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2061(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0296)


9.6. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Israelin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Israelin valtion välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Israelin toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2062(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0297)


9.7. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Tunisian toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2063(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0298)


9.8. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Marokon toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2064(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0299)


9.9. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Libanonin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Libanonin toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2065(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0300)


9.10. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Egyptin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Egyptin toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2066(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0301)


9.11. Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Algerian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (äänestys)

Mietintö komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Algerian toimivaltaisten viranomaisten välillä [2018/2067(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0302)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Mietintö László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Mietintö Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria ja Miapetra Kumpula-Natri

Mietintö Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Miapetra Kumpula-Natri

Mietintö Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto ja Miapetra Kumpula-Natri

Mietintö Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee ja Daniela Aiuto.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.52.)


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.15.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 13/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 15/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-03/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/C/18 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-05/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-06/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-07/A/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-08/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-09/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2018 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2018 – Pääluokka IV - Tuomioistuin (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2018 – Pääluokka IV - Tuomioistuin (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista (2018/2024(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2018 – Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 1/2018 – Alueiden komitea.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa C 3/2018 – Euroopan parlamentti.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa nro 2/2018 – Euroopan oikeusasiamies.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron V/AB-04/T/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoja V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä komission määrärahasiirron DEC 11/2018 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä komission määrärahasiirrot DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 10/2018 - Pääluokka III – Komissio.


16. Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (keskustelu)

Euroryhmän puheenjohtajan julkilausuma: Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (euroryhmän puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis ja Rosa D'Amato.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere ja Siegfried Mureşan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Mário Centeno.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Italian sisäministerin äskettäin antama julkilausuma sinti- ja romaniväestöstä ja vähemmistöjen oikeudet EU:ssa (ajankohtainen keskustelu)

Italian sisäministerin äskettäin antama julkilausuma sinti- ja romaniväestöstä ja vähemmistöjen oikeudet EU:ssa (2018/2777(RSP))

Marco Affronte käytti puheenvuoron alustaakseen Verts/ALE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, Soraya Post, joka protestoi edellisen puhujan huomautusten johdosta (puhemies vastasi, että asia välitetään parlamentin puhemiehelle), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge edellisen puhujan huomautusten johdosta (puhemies vastasi, että asia välitetään eteenpäin), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I - EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál esitteli mietinnöt.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gérard Deprez (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Romeo Franz, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.7 ja istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.8.


19. Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)

Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2018/2024(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marita Ulvskog (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tomáš Zdechovský, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Daniele Viotti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.11.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA


20. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth esittelivät mietinnön.

Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Vladimír Maňka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.9.


21. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ja Nadja Hirsch.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyydestä (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.15.


22. Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000052/2018) – Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti "sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin" (B8-0033/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000053/2018) – Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti "sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström esitteli kysymykset.

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Peter Jahr PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Alex Mayer, Helga Stevens ja Pervenche Berès.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Karoline Edtstadler.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.16.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 624.394/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö