Rodyklė 
Protokolas
PDF 306kWORD 85k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos ***I (balsavimas)
  
6.9.Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra * (balsavimas)
  
6.10.Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įrašymas (balsavimas)
  
6.11.Taisomojo biudžeto Nr.3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas (balsavimas)
  
6.12.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, kiek tai susiję su Iranu
  
6.13.ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (balsavimas)
  
6.14.MVĮ apibrėžtis (balsavimas)
  
6.15.Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis – Angolos Respublika
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)
  
9.2.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)
  
9.3.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)
  
9.4.Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.5.Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.6.Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.7.Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.8.Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.9.Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.10.Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
  
9.11.Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Gauti dokumentai
 15.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 16.Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (diskusijos)
 17.Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES (diskusija aktualia tema)
 18.Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (diskusijos)
 19.2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (diskusijos)
 20.Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 21.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 22.Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Politinė krizė Moldovoje, kilusi paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Michał Boni PPE frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl politinės krizės Moldovoje, kilusios paskelbus Kišiniovo mero rinkimus negaliojančiais (B8-0332/2018).

II.   Somalis (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ir Pirkko Ruohonen Lerner ECR frakcijos vardu – dėl padėties Somalyje (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao – dėl Somalio (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu – dėl Somalio (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl Somalio (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl Somalio (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu dėl teroristinių išpuolių Somalyje (B8-0334/2018).

III.   Burundis (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto ir Pirkko Ruohonen Lerner ECR frakcijos vardudėl padėties Burundyje (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer ir Maria Arena S&D frakcijos vardudėl Burundžio (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu ir Bodil Valero – dėl Burundžio (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl Burundžio (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl Burundžio (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Burundžio (B8-0339/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. Nuo 2018 m. birželio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto projektas, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 25 d., atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema (2018/2729(RSP))

Pradėdamas diskusiją, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo: Mateusz Morawiecki (Lenkijos ministras pirmininkas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu (pirmininkas – dėl Ryszard Antoni Legutko kalbos), Dobromir Sośnierz dėl pirmininko kalbos, (pirmininkas paaiškino išsamiau), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu (pirmininkas paaiškino išsamiau), Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dobromir Sośnierz (pirmininkas – dėl Dobromir Sośnierz kalbos).

Kalbėjo Mateusz Morawiecki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler ir Janusz Zemke.

Kalbėjo Mateusz Morawiecki.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkė paskelbė, kad iš Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD ir ENF frakcijų ir kelių Parlamento narių gavo prašymą dėl balsavimo, susijusį su AFCO komiteto sprendimu pradėti tarpinstitucines derybas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018), paskelbta 2018 m. liepos 2 d., pirmadienio, protokole (2018 07 02 protokolo 9 punktas).

Pirmininkė paskelbė, kad iš Verts/ALE, GUE/NGL ir EFDD frakcijų ir kelių Parlamento narių gavo prašymą dėl balsavimo, susijusį su JURI komiteto sprendimu pradėti tarpinstitucines derybas, remiantis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018), paskelbta 2018 m. liepos 2 d., pirmadienio, protokole (2018 07 02 protokolo 9 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkė paskelbė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba vienos ar kelių frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2018 m. liepos 2 d., pirmadienio, protokole (2018 07 02 protokolo 9 punktas).

Taigi, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, ECON komitetas gali pradėti derybas.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0281)

Po balsavimo Ruža Tomašić pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.2. Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Jo Leinen ir Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0282)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


6.3. ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0283)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2269(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0284)


6.5. ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0285)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.6. ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto [2010/0310M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0286)


6.7. ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0287)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.8. Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Gabriel Mato ir Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0288)

Po balsavimo Gabriel Mato pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.9. Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0289)


6.10. Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įrašymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projekto: 2017 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0290)


6.11. Taisomojo biudžeto Nr.3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0291)


6.12. Prieštaravimas deleguotajam aktui: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, kiek tai susiję su Iranu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu dėl 2018 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) .../..., kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


6.13. ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (balsavimas)

Pranešimas „ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai“ [2017/2275(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0292)


6.14. MVĮ apibrėžtis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0304/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0293)


6.15. Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo [2017/2056(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0294)

(Tolesnis balsavimas: žr. 2018 07 04 protokolo 9 punktas)

(Posėdis sustabdytas 12.01 val. iki iškilmingo posėdžio.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

7. Iškilmingas posėdis – Angolos Respublika

Angolos Respublikos prezidento João Manuel Gonçalves Lourenço kalbos proga 12.10–12.31 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.32 val.

Kalbėjo Philippe Lamberts.


9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

(Balsavimo pradžia: žr. 2018 07 04 protokolo 6 punktas)


9.1. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Atmesta

Kalbėjo:

William (The Earl of) Dartmouth.

Po balsavimo Merja Kyllönen pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (371 balsavo už, 291 – prieš, 10 susilaikė) pritarė prašymui.


9.2. Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Atmesta

Po balsavimo Wim van de Camp pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (436 balsavo už, 219 – prieš, 12 susilaikė) pritarė prašymui.


9.3. Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Atmesta

Po balsavimo Ismail Ertug pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (495 balsavo už, 162 – prieš, 10 susilaikė) pritarė prašymui.


9.4. Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Jordanijos kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2060(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0295)

Kalbėjo:

Julia Reda.


9.5. Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2061(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0296)


9.6. Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Izraelio kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2062(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0297)


9.7. Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Tuniso kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2063(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0298)


9.8. Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2064(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0299)


9.9. Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Libano kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2065(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0300)


9.10. Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Egipto kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2066(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0301)


9.11. Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Alžyro kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu [2018/2067(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0302)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Pranešimas: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Pranešimas: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee ir Daniela Aiuto


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.52 val.)


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.15 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 12/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 13/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 14/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 15/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 16/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-03/C/18. Audito Rūmai (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-04/C/18. Audito Rūmai (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-05/C/18. Audito Rūmai (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-06/C/18. Audito Rūmai (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-07/A/18. Audito Rūmai (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-08/C/18. Audito Rūmai (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-09/C/18. Audito Rūmai (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2018. Europos ombudsmenas (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 17/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 1/2018. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1-INF/2018. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2-INF/2018. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2019 m. biudžeto projekto (2018/2024(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 1/2018 – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 1/2018 – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 1/2018 – Regionų komitetas.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. C 3/2018 – Europos Parlamentas.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. 2/2018 – Europos ombudsmenas.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. V/AB-04/T/18 – Europos Audito Rūmai.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimams Nr. V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Europos Audito Rūmai.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 11/2018, III skirsnis – Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimą Nr. DEC 10/2018, III skirsnis – Komisija.


16. Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (diskusijos)

Euro grupės pirmininko pareiškimas: Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (Euro grupės pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis ir Rosa D'Amato.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Mário Centeno.

Diskusijos baigtos.


17. Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES (diskusija aktualia tema)

Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES (2018/2777(RSP))

Kalbėjo Marco Affronte, pradėdamas Verts/ALE frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Soraya Post, ji pasipiktino prieš tai kalbėjusios narės pareiškimais (pirmininkė atsakė, kad tie pareiškimai bus perduoti Parlamento pirmininkui), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, dėl prieš tai kalbėjusios narės pareiškimų (pirmininkė atsakė, kad jos prašymas bus perduotas), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes ir Pier Antonio Panzeri.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


18. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gérard Deprez (BUDG komiteto nuomonės referentas), Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică ir Notis Marias.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Kinga Gál.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.7 punktas ir 2018 07 05 protokolo 6.8 punktas


19. 2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (diskusijos)

2019 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu [2018/2024(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marita Ulvskog (EMPL komiteto nuomonės referentė), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu (nesutiko, kad Tomáš Zdechovský pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), André Elissen ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Daniele Viotti.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.11 punktas

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja


20. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarbyos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth pristatė pranešimą.

Kalbėjo Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.9 punktas


21. ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ir Nadja Hirsch.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardudėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.15 punktas


22. Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000052/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Tarybai: Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams (B8-0033/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000053/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Komisijai: Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikis ES piliečiams ir ypač vadinamiems atsitiktiniams amerikiečiams (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström pristatė klausimus.

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Peter Jahr PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Alex Mayer, Helga Stevens ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Karoline Edtstadler.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Cecilia Wikström PETI komiteto vardu – dėl neigiamo JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) poveikio ES piliečiams, ypač „atsitiktiniams“ amerikiečiams (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.16 punktas


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 624.394/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.52 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika