Indekss 
Protokols
PDF 304kWORD 83k
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Debates ar Polijas premjerministru Mateusz Morawiecki par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti: tīrvērtes un norēķinu sistēmas ***I (balsošana)
  6.9.Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem * (balsošana)
  6.10.Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)
  6.11.Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (balsošana)
  6.12.Iebildumi pret Komisijas deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Irānu Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz ieguldījumu projektiem ārpus Savienības
  6.13.Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (balsošana)
  6.14.MVU definīcija (balsošana)
  6.15.Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (balsošana)
 7.Svinīgā sēde: Angolas Republika
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)
  9.2.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)
  9.3.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)
  9.4.Sarunu par ES un Jordānijas nolīguma par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.5.Sarunu par ES un Turcijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.6.Sarunu par ES un Izraēlas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.7.Sarunu par ES un Tunisijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.8.Sarunu par ES un Marokas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.9.Sarunu par ES un Libānas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.10.Sarunu par ES un Ēģiptes nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.11.Sarunu par ES un Alžīrijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 16.Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)
 17.Itālijas iekšlietu ministra nesenais paziņojums attiecībā uz sinti, romu un minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I - ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I (debates)
 19.2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 20.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (debates)
 21.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 22.Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Michał Boni PPE grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par politisko krīzi Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas (B8-0332/2018).

II.   Somālija (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto un Pirkko Ruohonen Lerner ECR grupas vārdā – par stāvokli Somālijā (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Jordi Solé, Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par Somāliju (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par Somāliju (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Somāliju (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Somāliju (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par teroristu uzbrukumiem Somālijā (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto un Pirkko Ruohonen Lerner ECR grupas vārdā – par stāvokli Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā un Bodil Valero – par Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par Burundi (B8-0339/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2018)03989 – 2018/2787(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 28. jūniju.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 25. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


4. Debates ar Polijas premjerministru Mateusz Morawiecki par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Polijas premjerministru Mateusz Morawiecki par Eiropas nākotni (2018/2729(RSP))

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Mateusz Morawiecki (Polijas premjerministrs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā (sēdes vadītājs – par Ryszard Antoni Legutko uzstāšanos), Dobromir Sośnierz – par sēdes vadītāja uzstāšanos (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts (sēdes vadītājs – par Dobromir Sośnierz uzstāšanos).

Uzstājās Mateusz Morawiecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler un Janusz Zemke.

Uzstājās Mateusz Morawiecki.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD un ENF grupas un zināma skaita deputātu pieprasījumu balsot par pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, sēdes protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņoto AFCO komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi Verts/ALE, GUE/NGL un EFDD grupas un zināma skaita deputātu pieprasījumu balsot par pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, sēdes protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņoto JURI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa nav saņēmusi nevienu pieprasījumu no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, par pārējiem pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņotajiem lēmumiem uzsākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to ECON komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0281).

Pēc balsošanas uzstājās Ruža Tomašić, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.2. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Jo Leinen un Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0282).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


6.3. Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0177/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0283).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [2017/2269(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0179/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0284).


6.5. ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0222/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0285).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses [2010/0310M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0224/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0286).


6.7. ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0220/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0287).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.8. Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti: tīrvērtes un norēķinu sistēmas ***I (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Gabriel Mato un Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0288).

Pēc balsošanas uzstājās Gabriel Mato, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.9. Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Deirdre Clune (A8-0200/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0289).


6.10. Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0290).


6.11. Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0291).


6.12. Iebildumi pret Komisijas deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Irānu Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz ieguldījumu projektiem ārpus Savienības

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu EFDD grupas vārdā iesniedza Jonathan Bullock, par Komisijas 2018. gada 6. jūnija Deleģēto lēmumu (ES) .../..., ar kuru attiecībā uz Irānu groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.13. Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (balsošana)

Ziņojums par virzību uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām — turpmākie pasākumi [2017/2275(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0187/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0292).


6.14. MVU definīcija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0304/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0293).


6.15. Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu [2017/2056(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0185/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0294).

(Balsošanas turpinājums: 4.7.2018. protokola 9. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.01 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

7. Svinīgā sēde: Angolas Republika

No plkst. 12.10 līdz plkst. 12.31 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Angolas Republikas prezidenta João Manuel Gonçalves Lourenço uzrunu.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.32.

Uzstājās Philippe Lamberts.


9. Balsošanas laiks (turpinājums)

(Balsošanas sākums: 4.7.2018. protokola 6. punkts.)


9.1. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Noraidīts.

Uzstāšanās

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (371 par, 291 pret, 10 atturas).


9.2. Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Noraidīts.

Pēc balsošanas uzstājās Wim van de Camp, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (436 par, 219 pret, 12 atturas).


9.3. Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Noraidīts.

Pēc balsošanas uzstājās Ismail Ertug, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (495 par, 162 pret, 10 atturas).


9.4. Sarunu par ES un Jordānijas nolīguma par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Jordānijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2060(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0232/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0295).

Uzstāšanās

Julia Reda.


9.5. Sarunu par ES un Turcijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Turcijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2061(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0233/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0296).


9.6. Sarunu par ES un Izraēlas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlas Valsti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Izraēlas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2062(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0235/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0297).


9.7. Sarunu par ES un Tunisijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisiju par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Tunisijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2063(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0237/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0298).


9.8. Sarunu par ES un Marokas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Marokas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2064(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0238/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0299).


9.9. Sarunu par ES un Libānas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Libānas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2065(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0234/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0300).


9.10. Sarunu par ES un Ēģiptes nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Ēģiptes kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2066(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0236/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0301).


9.11. Sarunu par ES un Alžīrijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)

Ziņojums par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Alžīrijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [2018/2067(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0239/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0302).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

László Tőkés ziņojums - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

László Tőkés ziņojums - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Charles Goerens ziņojums - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria un Miapetra Kumpula-Natri

Merja Kyllönen ziņojums - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann un Miapetra Kumpula-Natri

Wim van de Camp ziņojums - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto un Miapetra Kumpula-Natri

Ismail Ertug ziņojums - A8-0204/2018
Younous Omarjee un Daniela Aiuto


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.52.)


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.15.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 12/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0064/2018 – C8-0279/2018 – 2018/2126(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 13/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0065/2018 – C8-0280/2018 – 2018/2127(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 14/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0066/2018 – C8-0281/2018 – 2018/2128(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 15/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0067/2018 – C8-0282/2018 – 2018/2129(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0068/2018 – C8-0283/2018 – 2018/2130(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-03/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0071/2018 – C8-0286/2018 – 2018/2133(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-04/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0072/2018 – C8-0287/2018 – 2018/2134(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-05/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0073/2018 – C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-06/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0074/2018 – C8-0289/2018 – 2018/2136(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/A/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0075/2018 – C8-0290/2018 – 2018/2137(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-08/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0076/2018 – C8-0291/2018 – 2018/2138(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-09/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0077/2018 – C8-0292/2018 – 2018/2139(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2018 — Eiropas Ombuds (N8-0078/2018 – C8-0299/2018 – 2018/2140(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0079/2018 – C8-0300/2018 – 2018/2141(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0080/2018 – C8-0301/2018 – 2018/2142(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2018 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0081/2018 – C8-0303/2018 – 2018/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2018 — Tiesa (N8-0082/2018 – C8-0308/2018 – 2018/2163(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2018 — Tiesa (N8-0083/2018 – C8-0309/2018 – 2018/2164(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2019. gada budžeta projektu (2018/2024(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0247/2018).


15. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2018 – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2018 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2018 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu C 3/2018 – Eiropas Parlaments.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2018 – Eiropas Ombuds.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu V/AB-04/T/18 – Eiropas Revīzijas palāta.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Eiropas Revīzijas palāta.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 11/2018, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 10/2018, III iedaļa – Komisija.


16. Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)

Eurogrupas priekšsēdētāja paziņojums: Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (2018/2740(RSP)).

Mário Centeno (Eurogrupas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis un Rosa D'Amato.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva un Georgios Epitideios.

Uzstājās Pierre Moscovici un Mário Centeno.

Debates tika slēgtas.


17. Itālijas iekšlietu ministra nesenais paziņojums attiecībā uz sinti, romu un minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā (debates par aktuāliem jautājumiem)

Itālijas iekšlietu ministra nesenais paziņojums attiecībā uz sinti, romu un minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā (2018/2777(RSP)).

Uzstājās Marco Affronte, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi Verts/ALE grupa.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Romeo Franz, Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Soraya Post, iebilstot pret iepriekšējās runātājas teikto (sēdes vadītāja atbildēja, ka Parlamenta priekšsēdētājs tiks informēts par šo jautājumu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge – saistībā ar iepriekšējās runātājas teikto (sēdes vadītāja atbildēja, ka viņas prasība tiks nodota tālāk), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes un Pier Antonio Panzeri.

Uzstājās Věra Jourová un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


18. ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I - ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0322/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0323/2017).

Kinga Gál iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gérard Deprez (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Romeo Franz, Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică un Notis Marias.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Kinga Gál.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.7. punkts un 5.7.2018. protokola 6.8. punkts.


19. 2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)

2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam [2018/2024(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0247/2018).

Daniele Viotti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marita Ulvskog (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tomáš Zdechovský, André Elissen ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Günther Oettinger un Daniele Viotti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.11. punkts.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece


20. Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth (A8-0211/2017).

Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender un Vladimír Maňka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.9. punkts.


21. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)

Komisijas paziņojums: ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (2018/2645(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Romeo Franz, Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens un Nadja Hirsch.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdāpar ES un ASV privātuma vairoga nodrošināto pienācīgo aizsardzību (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.15. punkts.


22. Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000052/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz "nejaušajiem amerikāņiem" (B8-0033/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000053/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz "nejaušajiem amerikāņiem" (B8-0032/2018).

Cecilia Wikström izvērsa jautājumus.

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Peter Jahr PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Alex Mayer, Helga Stevens un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly.

Uzstājās Věra Jourová un Karoline Edtstadler.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā – par ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz “nejaušajiem amerikāņiem” (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2018. protokola 6.16. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 624.394/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika