Index 
Notulen
PDF 314kWORD 84k
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Debat met de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Stemmingen
  6.1.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van concessies (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.8.Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen ***I (stemming)
  6.9.Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen * (stemming)
  6.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  6.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (stemming)
  6.12.Bezwaar tegen het gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran
  6.13.Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (stemming)
  6.14.De definitie van kmo's (stemming)
  6.15.Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Republiek Angola
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
  9.2.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)
  9.3.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (stemming)
  9.4.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.5.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Turkije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.6.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Israël op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.7.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Tunesië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.8.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.9.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.10.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Egypte op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  9.11.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Algerije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ingekomen stukken
 15.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 16.Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 17.De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (actualiteitendebat)
 18.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I - Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (debat)
 19.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (debat)
 20.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (debat)
 21.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (debat)
 22.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Michał Boni namens de PPE-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (B8-0332/2018).

II.   Somalië (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto en Pirkko Ruohonen Lerner, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Somalië (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, over Somalië (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over Somalië (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Somalië (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Somalië (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de terreuraanslagen in Somalië (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto en Pirkko Ruohonen Lerner, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, en Bodil Valero, over Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over Burundi (B8-0339/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 mei 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale: ECON


4. Debat met de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, over de toekomst van Europa (2018/2729(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Mateusz Morawiecki (premier van Polen) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie (de Voorzitter over de tussenkomst van Ryszard Antoni Legutko), Dobromir Sośnierz, over de tussenkomst van de Voorzitter (de Voorzitter geeft verduidelijkingen), Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie (de Voorzitter geeft verduidelijkingen), Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid (de Voorzitter over de tussenkomst van Dobromir Sośnierz).

Het woord wordt gevoerd door Mateusz Morawiecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler en Janusz Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Mateusz Morawiecki.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de Verst/ALE-, GUE/NGL-, EFDD- en ENF-Fracties en een aantal leden om een stemming hebben verzocht over het besluit van de Commissie AFCO om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018), zoals aangekondigd in de notulen van maandag 2 juli 2018 (punt 9 van de notulen van 2.7.2018).

De Voorzitter deelt mee dat de Verts/ALE-, GUE/NGL- en EFDD-Fracties en een aantal leden om een stemming hebben verzocht over het besluit van de Commissie JURI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018), zoals aangekondigd in de notulen van maandag 2 juli 2018 (punt 9 van de notulen van 2.7.2018).

De stemmingen zullen morgen plaatsvinden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 2 juli 2018 (punt 9 van de notulen van 2.7.2018).

De Commissie ECON kon dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0281)

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.2. Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Jo Leinen en Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0282)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad.


6.3. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0283)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [2017/2269(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0284)


6.5. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0285)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.6. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschap en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds [2010/0310M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0286)


6.7. Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van concessies (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0287)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.8. Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen ***I (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Gabriel Mato en Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0288)

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.9. Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, met betrekking tot bepaalde regels inzake voertuigenbelasting [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0289)


6.10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2017 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 om het overschot van het begrotingsjaar 2017 erin op te nemen [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0290)


6.11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0291)


6.12. Bezwaar tegen het gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, over de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) .../... van 6 juni 2018 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


6.13. Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (stemming)

Verslag Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken - volgende stappen [2017/2275(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0292)


6.14. De definitie van kmo's (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0304/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0293)


6.15. Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan [2017/2056(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0294)

(Voortzetting van de stemming: zie punt 9 van de notulen van 4.7.2018)

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 12.01 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

7. Plechtige vergadering - Republiek Angola

Van 12.10 uur tot 12.31 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van João Manuel Gonçalves Lourenço, president van de Republiek Angola.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.32 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts.


9. Stemmingen (voortzetting)

(Begin van de stemmingen: zie punt 6 van de notulen van 4.7.2018)


9.1. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op nieuw onderzoek, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (371 voor, 291 tegen, 10 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


9.2. Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op nieuw onderzoek, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (436 voor, 219 tegen, 12 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


9.3. Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Ismail Ertug, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op nieuw onderzoek, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (495 voor, 162 tegen, 10 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


9.4. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Jordaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2060(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0295)

Het woord werd gevoerd door:

Julia Reda.


9.5. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Turkije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Turkse autoriteiten autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2061(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0296)


9.6. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Israël op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Staat Israël op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Israëlische autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2062(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0297)


9.7. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Tunesië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Tunesië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Tunesische autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2063(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0298)


9.8. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Marokkaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2064(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0299)


9.9. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Libanese autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2065(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0300)


9.10. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Egypte op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Egyptische autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2066(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0301)


9.11. Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Algerije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Algerijnse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2018/2067(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0302)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Verslag László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Verslag Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria en Miapetra Kumpula-Natri

Verslag Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann en Miapetra Kumpula-Natri

Verslag Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto en Miapetra Kumpula-Natri

Verslag Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee en Daniela Aiuto


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.52 uur onderbroken.)


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.15 uur hervat.


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-03/C/18 - Rekenkamer (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-04/C/18 - Rekenkamer (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-05/C/18 - Rekenkamer (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-06/C/18 - Rekenkamer (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-07/A/18 - Rekenkamer (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-08/C/18 - Rekenkamer (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-09/C/18 - Rekenkamer (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 2/2018 - Europese Ombudsman (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 1/2018 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 1/2018 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 2/2018 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019 (2018/2024(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2018 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2018 – Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2018 - Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving C 3/2018 – Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. 2/2018 - Europese Ombudsman.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving V/AB-04/T/18 - Europese Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 - Europese Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 27, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 11/2018 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 10/2018 - Afdeling III - Commissie.


16. Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Eurogroep: Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (voorzitter van de Eurogroep) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis en Rosa D'Amato.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Mário Centeno.

Het debat wordt gesloten.


17. De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (actualiteitendebat)

De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (2018/2777(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marco Affronte om het door de Verts/ALE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Soraya Post, die protest aantekent tegen de woorden van de vorige spreekster (de Voorzitter antwoordt dat deze aan de Voorzitter van het Parlement zullen worden toegezonden), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, naar aanleiding van de woorden van de vorige spreekster (de Voorzitter antwoordt dat haar verzoek zal worden doorgezonden), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


18. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I - Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gérard Deprez (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Kinga Gál.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 5.7.2018 en punt 6.8 van de notulen van 5.7.2018.


19. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (debat)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019 [2018/2024(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marita Ulvskog (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Tomáš Zdechovský, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Daniele Viotti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 5.7.2018.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter


20. Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender en Vladimír Maňka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 5.7.2018.


21. Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (debat)

Verklaring van de Commissie: Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens en Nadja Hirsch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 5.7.2018.


22. De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000052/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad : De nadelige gevolgen van FATCA voor EU-burgers en met name "accidental Americans" (B8-0033/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000053/2018)van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Nadelige gevolgen van FATCA-wet voor EU-burgers en met name "toevallige Amerikanen" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström licht de vragen toe.

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Alex Mayer, Helga Stevens en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Karoline Edtstadler.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI over de nadelige gevolgen van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) voor EU-burgers en met name "accidental Americans" (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 5.7.2018.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 624.394/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.52 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-Generaal

Vice-voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid