Indeks 
Protokół
PDF 313kWORD 84k
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Głosowanie
  6.1.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I (głosowanie)
  6.9.Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * (głosowanie)
  6.10.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  6.11.Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (głosowanie)
  6.12.Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu
  6.13.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (głosowanie)
  6.14.Definicja MŚP (głosowanie)
  6.15.Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Republika Angoli
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  9.2.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  9.3.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  9.4.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.5.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.6.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.7.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.8.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.9.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.10.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.11.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Składanie dokumentów
 15.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 16.Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 17.Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)
 18.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (debata)
 19.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 20.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (debata)
 21.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 22.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Michał Boni w imieniu grupy PPE, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (B8-0332/2018).

II.   Somalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto i Pirkko Ruohonen Lerner, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Somalii (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w sprawie sytuacji w Somalii (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Somalii (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Somalii (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Somalii (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zamachów terrorystycznych w Somalii (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto i Pirkko Ruohonen Lerner, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, oraz Bodil Valero, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0339/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 czerwca 2018 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 maja 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


4. Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (2018/2729(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali: Mateusz Morawiecki (premier Polski) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR (Przewodniczący w sprawie wystąpienia Ryszarda Antoniego Legutki), Dobromir Sośnierz w sprawie wystąpienia Przewodniczącego (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony (Przewodniczący w sprawie wystąpienia Dobromira Sośnierza).

Głos zabrał Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler i Janusz Zemke.

Głos zabrał Mateusz Morawiecki.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD i ENF oraz od pewnej liczby posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AFCO o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup Verts/ALE, GUE/NGL i EFDD oraz od pewnej liczby posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji JURI o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Głosowania odbędą sie jutro zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Komisja ECON mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0281)

Głos zabrała Ruža Tomašić, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


6.2. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Jo Leinen i Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0282)

Parlament wyraził zgodę na projekt decyzji Rady.


6.3. Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0283)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [2017/2269(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0284)


6.5. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0285)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.6. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony [2010/0310M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0286)


6.7. Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0287)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.8. Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Gabriel Mato i Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0288)

Głos zabrał Gabriel Mato, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


6.9. Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony (P8_TA(2018)0289)


6.10. Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0290)


6.11. Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018, sekcja 3 - Komisja: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0291)


6.12. Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez Jonathana Bullocka w imieniu grupy EFDD, w sprawie decyzji delegowanej Komisji (UE) .../... z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


6.13. W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (głosowanie)

W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa - następne kroki [2017/2275(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definicja MŚP (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0304/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0293)


6.15. Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem [2017/2056(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0294)

(Ciąg dalszy głosowania: zob. pkt 9 protokołu z dnia 4.7.2018)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.01 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

7. Uroczyste posiedzenie - Republika Angoli

W godz. od 12.10 do 12.31 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Republiki Angoli João Manuela Gonçalvesa Lourença.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.32.

Głos zabrał Philippe Lamberts.


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

(Początek głosowania: zob. pkt 6 protokołu z dnia 4.7.2018)


9.1. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Odrzucono

Wystąpienia

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 371 głosach za, 291 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


9.2. Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Odrzucono

Głos zabrał Wim van de Camp, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 436 głosach za, 219 głosach przeciw i 12 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


9.3. Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Odrzucono

Głos zabrał Ismail Ertug, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 495 głosach za, 162 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


9.4. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Jordanii w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2060(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0295)

Wystąpienia

Julia Reda.


9.5. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Turcji w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2061(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0296)


9.6. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Państwem Izrael dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Izraelu w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2062(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0297)


9.7. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Tunezji w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2063(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0298)


9.8. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Maroku w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2064(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0299)


9.9. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Libańską dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Libanie w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2065(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0300)


9.10. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Egipcie w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2066(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0301)


9.11. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami w Algierii w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu [2018/2067(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0302)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie László Tőkésa - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Sprawozdanie László Tőkésa - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Charlesa Goerensa - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria i Miapetra Kumpula-Natri

Sprawozdanie Merji Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann i Miapetra Kumpula-Natri

Sprawozdanie Wima van de Campa - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto i Miapetra Kumpula-Natri

Sprawozdanie Ismaila Ertuga - A8-0204/2018
Younous Omarjee i Daniela Aiuto.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.52.)


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.15.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-03/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-08/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-09/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2018 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2018 – Sekcja III – Komisja (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2018 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2018 – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2018 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2019 (2018/2024(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 1/2018 – Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 1/2018 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 1/2018 – Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków C 3/2018 – Parlament Europejski.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków nr 2/2018 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków V/AB-04/T/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięć środków V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 11/2018 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała organ władzy budżetowej o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 10/2018 – Sekcja III – Komisja.


16. Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Eurogrupy: Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (przewodniczący Eurogrupy) przedstawił oświadczenie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis i Rosa D'Amato.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Mário Centeno.

Debata została zamknięta.


17. Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)

Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (2018/2777(RSP))

Głos zabrał Marco Affronte, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę Verts/ALE.

Głos zabrały Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Soraya Post, która wyraziła sprzeciw wobec uwag przedmówczyni (Przewodnicząca oświadczyła, że zostaną one przekazane Przewodniczącemu Parlamentu), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge w następstwie uwag przedmówczyni (Przewodnicząca oświadczyła, że jej wniosek zostanie przekazany), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Głos zabrały Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


18. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Gérard Deprez (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică i Notis Marias.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Kinga Gál.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 5.7.2018 i pkt 6.8 protokołu z dnia 5.7.2018.


19. Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych [2018/2024(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Marita Ulvskog (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskýego, André Elissen w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Daniele Viotti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 5.7.2018.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca


20. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI).

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender i Vladimír Maňka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 5.7.2018.


21. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)

Oświadczenie Komisji: Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz, w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nadja Hirsch.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 5.7.2018.


22. Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000052/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Rady: Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku (B8-0033/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000053/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström rozwinęła pytania.

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Seán Kelly.

Głos zabrały: Věra Jourová i Karoline Edtstadler.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie szkodliwych skutków amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 5.7.2018.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 624.394/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności