Kazalo 
Zapisnik
PDF 300kWORD 83k
Sreda, 4. julij 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Razprava s predsednikom poljske vlade Mateuszem Morawieckim o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Sporazum med EU in Novo Zelandijo glede spremembe ugodnosti (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: klirinški in plačilni sistemi ***I (glasovanje)
  
6.9.Obdavčitev vozil: cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila * (glasovanje)
  
6.10.Predlog spremembe proračuna št. 2/2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 (glasovanje)
  
6.11.Predlog spremembe proračuna št. 3/2018: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (glasovanje)
  
6.12.Delegirani sklep Komisije o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za naložbene projekte zunaj Unije, kar zadeva Iran
  
6.13.Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti (glasovanje)
  
6.14.Opredelitev malih in srednjih podjetij (glasovanje)
  
6.15.Pogajanja o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (glasovanje)
 7.Slavnostna seja - Republika Angola
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  
9.2.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  
9.3.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  
9.4.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Jordanijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.5.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Turčijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.6.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Izraelom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.7.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Tunizijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.8.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Marokom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.9.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Libanonom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.10.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Egiptom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
  
9.11.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Predložitev dokumentov
 15.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 16.Zaključek tretjega programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 17.Nedavna izjava italijanskega ministra za notranje zadeve o Sintih in Romih ter pravicah manjšin v EU (tematska razprava)
 18.Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I - Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola ***I (razprava)
 19.Proračun 2019 – mandat za trialog (razprava)
 20.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (razprava)
 21.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)
 22.Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Michał Boni v imenu skupine PPE o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska in Monica Macovei v imenu skupine ECR o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o predlogu z naslovom Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu (B8-0332/2018).

II.   Somalija (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto in Pirkko Ruohonen Lerner v imenu skupine ECR o Somaliji (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao o Somaliji (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o Somaliji (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Somaliji (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Somaliji (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o terorističnih napadih v Somaliji (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto in Pirkko Ruohonen Lerner v imenu skupine ECR o razmerah v Burundiju (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer in Maria Arena v imenu skupine S&D o Burundiju (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD in Bodil Valero o Burundiju (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o Burundiju (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Burundiju (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o Burundiju (B8-0339/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. junija 2018

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana Uredba (EU) Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.º 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 25. maja 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Razprava s predsednikom poljske vlade Mateuszem Morawieckim o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom poljske vlade Mateuszem Morawieckim o prihodnosti Evrope (2018/2729(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govorila sta Mateusz Morawiecki (predsednik poljske vlade) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine (prvi del) ECR (predsednik o govoru Ryszarda Antonija Legutka), Dobromir Sośnierz o govoru predsednika (predsednik je podal pojasnilo), Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, (predsednik je podal pojasnilo), Gerard Batten v imenu skupine (prvi del) EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec samostojna poslanka (predsednik o govoru Dobromira Sośnierza).

Govoril je Mateusz Morawiecki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler in Janusz Zemke.

Govoril je Mateusz Morawiecki.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

5. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je od skupin Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD in ENF ter od nekaterih poslancev prejela zahtevo za glasovanje o sklepu odbora AFCO o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018), razglašenem v zapisniku v ponedeljek, 2. julija 2018 (točka 9 zapisnika z dne 2.7.2018).

Predsedujoča je sporočila, da je od skupin Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD in od nekaterih poslancev prejela zahtevo za glasovanje o sklepu odbora JURI o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Poročevalec: Axel Voss (A8-0245/2018), razglašenem v zapisniku v ponedeljek, 2. julija 2018 (točka 9 zapisnika z dne 2.7.2018).

Glasovanje bo v skladu s členom 69(c) Poslovnika potekalo jutri.

Predsedujoča je sporočila, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejela zahtev glede ostalih odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku v ponedeljek, 2. julija 2018 (točka 9 zapisnika z dne 2.7.2018).

Odbor ECON je tako lahko začel pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0281)

Govorila je Ruža Tomašić, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


6.2. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Jo Leinen in Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0282)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


6.3. Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0177/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0283)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Armenijo na drugi strani [2017/2269(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0179/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0284)


6.5. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0285)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.6. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani [2010/0310M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0286)


6.7. Sporazum med EU in Novo Zelandijo glede spremembe ugodnosti (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0287)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.8. Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: klirinški in plačilni sistemi ***I (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Gabriel Mato in Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0288)

Govoril je Gabriel Mato, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


6.9. Obdavčitev vozil: cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren (P8_TA(2018)0289)


6.10. Predlog spremembe proračuna št. 2/2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2018 za proračunsko leto 2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0290)


6.11. Predlog spremembe proračuna št. 3/2018: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0291)


6.12. Delegirani sklep Komisije o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za naložbene projekte zunaj Unije, kar zadeva Iran

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil Jonathan Bullock v imenu skupine (prvi del) EFDD, o Delegirani uredbi Komisije (EU) …/... z dne 6. junija 2018 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


6.13. Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti (glasovanje)

Poročilo Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti – naslednji ukrepi [2017/2275(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Charles Goerens (A8-0187/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0292)


6.14. Opredelitev malih in srednjih podjetij (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0304/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0293)


6.15. Pogajanja o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom [2017/2056(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0294)

(Nadaljevanje glasovanja: glej: točka 9 zapisnika z dne 4.7.2018)

(Seja se je prekinila ob 12.01 zaradi pričetka slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

7. Slavnostna seja - Republika Angola

Parlament se je od 12.10 do 12.31 sestal na slavnostni seji ter poslušal govor predsednika Republike Angole Joãa Manuela Gonçalvesa Lourença.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.32.

Govoril je Philippe Lamberts.


9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

(Začetek glasovanja: glej: točka 6 zapisnika z dne 4.7.2018)


9.1. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Zavrnjeno

Govori

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru v ponovno obravnavo v skladu s členom 59(4) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (371 glasov za, 291 glasov proti, 10 vzdržanih glasov).


9.2. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Zavrnjeno

Govoril je Wim van de Camp, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru v ponovno obravnavo v skladu s členom 59(4) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (436 glasov za, 219 glasov proti, 12 vzdržanih glasov).


9.3. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Zavrnjeno

Govoril je Ismail Ertug, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru v ponovno obravnavo v skladu s členom 59(4) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (495 glasov za, 162 glasov proti, 10 vzdržanih glasov).


9.4. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Jordanijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Jordanije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2060(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0232/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0295)

Govori

Julia Reda.


9.5. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Turčijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Turčije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2061(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0233/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0296)


9.6. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Izraelom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Državo Izrael o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Izraela za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2062(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0235/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0297)


9.7. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Tunizijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Tunizijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Tunizije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2063(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0237/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0298)


9.8. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Marokom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Maroka za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2064(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0238/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0299)


9.9. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Libanonom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Libanona za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2065(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0234/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0300)


9.10. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Egiptom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Egipta za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2066(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0236/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0301)


9.11. Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (glasovanje)

Poročilo o priporočilu, ki ga je predložila Komisija, za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Alžirije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu [2018/2067(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Claude Moraes (A8-0239/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0302)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Poročilo: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Poročilo: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria in Miapetra Kumpula-Natri

Poročilo: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann in Miapetra Kumpula-Natri

Poročilo: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto in Miapetra Kumpula-Natri

Poročilo: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee in Daniela Aiuto.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.52.)


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.15.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 14/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-03/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-04/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-05/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-06/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-07/A/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-08/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-09/C/18 - Evropsko računsko sodišče (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev 2/2018 - Evropski varuh človekovih pravic (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2018 - oddelek III - Komisija (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 1/2018 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 1/2018 – oddelek IV - Sodišče (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 2/2018 – oddelek IV - Sodišče (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019 (2018/2024(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev INF 1/2018 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev INF 1/2018 – Evropski ekonomski in socialni odbor.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev INF 1/2018 – Odbor regij.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev C 3/2018 – Evropski parlament.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev No 2/2018 - Evropski varuh človekovih pravic.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditev sredstev V/AB-04/T/18 - Evropsko računsko sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 finančne uredbe sklenil, da ne bo ugovarjal prerazporeditvi sredstev V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 - Evropsko računsko sodišče.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(1) finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 11/2018 - Oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Oddelek III – Komisija.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe proračunski organ seznanila z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 10/2018 - Oddelek III – Komisija.


16. Zaključek tretjega programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)

Izjava predsednika Euroskupine: Zaključek tretjega programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (predsednik Euroskupine) je podal izjavo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Manolis Kefalogiannis v imenu skupine (prvi del) PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine (prvi del) S&D, Bernd Lucke v imenu skupine (prvi del) ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Marco Valli v imenu skupine (prvi del) EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis in Rosa D'Amato.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik

Govorili so Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere in Siegfried Mureşan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva in Georgios Epitideios.

Govorila sta Pierre Moscovici in Mário Centeno.

Razprava se je zaključila.


17. Nedavna izjava italijanskega ministra za notranje zadeve o Sintih in Romih ter pravicah manjšin v EU (tematska razprava)

Nedavna izjava italijanskega ministra za notranje zadeve o Sintih in Romih ter pravicah manjšin v EU (2018/2777(RSP))

Govoril je Marco Affronte za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina Verts/ALE.

Govorili sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine (prvi del) PPE, Soraya Post v imenu skupine (prvi del) S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine (prvi del) ECR, in Cecilia Wikström v imenu skupine (prvi del) ALDE.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednik

Govorili so Romeo Franz, v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine (prvi del) ENF, Soraya Post, ki je nasprotovala predlogu prejšnje govornice (predsedujoča je odgovorila, da bo zadevo posredovala predsedniku Parlamenta), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, po pripombi prejšnje govornice (predsedujoča je odgovorila, da bo zahtevo posredovala naprej), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes in Pier Antonio Panzeri.

Govorili sta Věra Jourová in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


18. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I - Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0322/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál je predstavila poročila.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Gérard Deprez (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Roberta Metsola v imenu skupine (prvi del) PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine (prvi del) S&D, Helga Stevens v imenu skupine (prvi del) ECR, Romeo Franz, v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Gilles Lebreton v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Doru-Claudian Frunzulică in Notis Marias.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Kinga Gál.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 5.7.2018 in točka 6.8 zapisnika z dne 5.7.2018.


19. Proračun 2019 – mandat za trialog (razprava)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2019 [2018/2024(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Marita Ulvskog (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Morten Løkkegaard (pripravljavec mnenja odbora CULT), Monika Hohlmeier v imenu skupine (prvi del) PPE, Jens Geier v imenu skupine (prvi del) S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine (prvi del) ECR, Gérard Deprez v imenu skupine (prvi del) ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Liadh Ní Riada v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Mike Hookem v imenu skupine (prvi del) EFDD, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Tomáš Zdechovský, André Elissen v imenu skupine (prvi del) ENF, Udo Voigt samostojni poslanec samostojna poslanka, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Notis Marias.

Govorila sta Günther Oettinger in Daniele Viotti.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 5.7.2018.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik


20. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth sta predstavila poročilo.

Govoril je Peter Jahr (pripravljavec mnenja odbora AGRI).

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine (prvi del) PPE, Nedzhmi Ali v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bronis Ropė v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender in Vladimír Maňka.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Notis Marias.

Govorili so Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 5.7.2018.


21. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)

Izjava Komisije: Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Axel Voss v imenu skupine (prvi del) PPE, Birgit Sippel v imenu skupine (prvi del) S&D, Daniel Dalton v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine (prvi del) ALDE, Romeo Franz, v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens in Nadja Hirsch.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 5.7.2018.


22. Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000052/2018) ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Svetu : Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU ter zlasti na "naključne Američane" (B8-0033/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000053/2018)ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Komisiji: Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU ter zlasti na "naključne Američane" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström je predstavila vprašanji.

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanji.

Govorili so Peter Jahr v imenu skupine (prvi del) PPE, Virginie Rozière v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine (prvi del) ALDE, Eleonora Evi v imenu skupine (prvi del) EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" je govoril Seán Kelly.

Govorili sta Věra Jourová in Karoline Edtstadler.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI o škodljivih učinkih Zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU ter zlasti na „naključne Američane“ (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 5.7.2018.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 624.394/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 19. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov