Index 
Protokoll
PDF 306kWORD 83k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (debatt)
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Omröstning
  
6.1.Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Reform av Europeiska unionens vallagstiftning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I (omröstning)
  
6.9.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning * (omröstning)
  
6.10.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017 (omröstning)
  
6.11.Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (omröstning)
  
6.12.Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran
  
6.13.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (omröstning)
  
6.14.Definitionen av små och medelstora företag (omröstning)
  
6.15.Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (omröstning)
 7.Högtidligt möte - Republiken Angola
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  
9.2.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  
9.3.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  
9.4.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.5.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.6.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.7.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.8.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.9.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.10.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
  
9.11.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Inkomna dokument
 15.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 16.Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 17.Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)
 18.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (debatt)
 19.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 20.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (debatt)
 21.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 22.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Michał Boni för PPE-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer och Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (B8-0332/2018).

II.   Somalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto och Pirkko Ruohonen Lerner, för ECR-gruppen, om situationen i Somalia (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, om Somalia (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om Somalia (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om Somalia (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Somalia (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om terrorattackerna i Somalia (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto och Pirkko Ruohonen Lerner, för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer och Maria Arena, för S&D-gruppen, om Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, och Bodil Valero, om Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om Burundi (B8-0339/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 juni 2018

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 25 maj 2018 på begäran av det behöriga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (debatt)

Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (2018/2729(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Mateusz Morawiecki (Polens premiärminister) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen (talmannen yttrade sig om Ryszard Antoni Legutkos inlägg), Dobromir Sośnierz, yttrade sig om talmannens inlägg (talmannen gjorde ett förtydligande), Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen (talmannen gjorde ett förtydligande), Gerard Batten för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös (talmannen yttrade sig om Dobromir Sośnierz inlägg).

Talare: Mateusz Morawiecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler och Janusz Zemke.

Talare: Mateusz Morawiecki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

5. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon mottagit en begäran om omröstning från grupperna Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, ENF och ett antal ledamöter om AFCO-utskottets beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018), som hade tillkännagetts i protokollet från måndagen den 2 juli 2018 (punkt 9 i protokollet av den 2.7.2018).

Talmannen meddelade att hon mottagit en begäran om omröstning från grupperna GUE/NGL och EFDD om JURI-utskottets beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018), som hade tillkännagetts i protokollet från måndagen den 2 juli 2018 (punkt 9 i protokollet av den 2.7.2018).

Omröstningen kommer att äga rum i morgon i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i fråga om de övriga beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagetts i protokollet från den 2 juli 2018 (punkt 9 i protokollet av den 2.7.2018).

ECON-utskottet hade således kunnat inleda förhandlingar när den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen löpt ut.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0281)

Talare: Ruža Tomašić yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.2. Reform av Europeiska unionens vallagstiftning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen och Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0282)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


6.3. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0283)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkandemed förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [2017/2269(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0284)


6.5. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0285)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.6. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan [2010/0310M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0286)


6.7. Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0287)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.8. Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriel Mato och Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

REKOMMENDATION FRÅN EUROPEISKA CENTRALBANKEN SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0288)

Talare: Gabriel Mato yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.9. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0289)


6.10. Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0290)


6.11. Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0291)


6.12. Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, om kommissionens delegerade förordning (EU) .../... av den 6 juni 2018 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


6.13. De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (omröstning)

Betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap [2017/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definitionen av små och medelstora företag (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0304/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0293)


6.15. Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan [2017/2056(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0294)

(För fortsättningen av omröstningen: se punkt 9 i protokollet av den 4.7.2018)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.01 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

7. Högtidligt möte - Republiken Angola

Kl. 12.10–12.31 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Republiken Angolas president João Manuel Gonçalves Lourenço.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.32.

Talare: Philippe Lamberts.


9. Omröstning (fortsättning)

(För inledningen av omröstningen: se punkt 6 i protokollet av den 4.7.2018)


9.1. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (371 röster för, 291 röster emot, 10 nedlagda röster).


9.2. Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades

Talare: Wim van de Camp yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (436 röster för, 219 röster emot, 12 nedlagda röster).


9.3. Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades

Talare: Ismail Ertug yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (495 röster för, 162 röster emot, 10 nedlagda röster).


9.4. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Hashemitiska konungariket Jordanien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2060(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0295)

Inlägg:

Julia Reda.


9.5. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Turkiet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2061(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0296)


9.6. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Staten Israel om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Staten Israel som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2062(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0297)


9.7. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Tunisien om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Tunisien som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2063(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0298)


9.8. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Konungariket Marocko som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism. [2018/2064(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0299)


9.9. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Libanon som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2065(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0300)


9.10. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Arabrepubliken Egypten som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism. [2018/2066(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0301)


9.11. Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Demokratiska folkrepubliken Algeriet som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism [2018/2067(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0302)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto och Miapetra Kumpula-Natri

Betänkande Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee och Daniela Aiuto.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.52.)


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.15.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/C/18 – Revisionsrätten (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/18 – Revisionsrätten (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/C/18 – Revisionsrätten (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/C/18 – Revisionsrätten (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/A/18 – Revisionsrätten (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/C/18 – Revisionsrätten (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/C/18 – Revisionsrätten (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2018 - Europeiska ombudsmannen (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2018 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – avsnitt IV – domstolen (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019 (2018/2024(BUD)) – BUDG-utskottet - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Datatillsynsmannen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2018 - Regionkommittén.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring C 3/2018 - Europaparlamentet.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring 2/2018 – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring V/AB-04/T/18 – Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att invända mot anslagsöverföringar V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 – Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 11/2018 - Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Avsnitt III – Kommissionen.

Rådet har, i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt EU-domstolens anslagsöverföring DEC 10/2018 - Avsnitt III - Kommissionen.


16. Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)

Uttalande av Eurogruppens ordförande: Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (Eurogruppens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis och Rosa D'Amato.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva och Georgios Epitideios.

Talare: Pierre Moscovici och Mário Centeno.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)

Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (2018/2777(RSP))

Talare: Marco Affronte som inledde den debatt som föreslagits av Verts/ALE-gruppen.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Soraya Post, som motsatte sig föregående talares yttrande (talmannen svarade att klagomålet skulle vidarebefordras till parlamentets talman), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, om arbetsordningen efter yttranden från föregående talare (talmannen svarade att frågan skickas vidare), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes och Pier Antonio Panzeri.

Talare: Věra Jourová och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál redogjorde för betänkandena.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Gérard Deprez (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Roberta Metsola för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Kinga Gál.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 5.7.2018 och punkt 6.8 i protokollet av den 5.7.2018.


19. Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (debatt)

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019 [2018/2024(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Marita Ulvskog (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, André Elissen för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger och Daniele Viotti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 5.7.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman


20. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth redogjorde för betänkandet.

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender och Vladimír Maňka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 5.7.2018.


21. Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens och Nadja Hirsch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 5.7.2018.


22. De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000052/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet : De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner" (B8-0033/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000053/2018)från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström utvecklade frågorna.

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Alex Mayer, Helga Stevens och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Věra Jourová och Karoline Edtstadler.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Cecilia Wikström, för utskottet PETI om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på EU-medborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner” (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 5.7.2018.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 624.394/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy