Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - Strasburg

2. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 3 lipca 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 3.7.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina i Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes i Miguel Viegas, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 5.7.2018.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności