Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg

2. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v stredu 3. júla 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 3.7.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina a Esteban González Pons, v mene skupiny PPE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes a Miguel Viegas, v mene skupiny GUE/NGL, o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia