Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - Страсбург

3. Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (2018/2647(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Kostadinka Kuneva, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor и Maria Grapini.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност