Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

3. Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (2018/2647(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ádám Kósa, Olga Sehnalová, Anthea McIntyre, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marek Plura, Marlene Mizzi, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Cécile Kashetu Kyenge, Michela Giuffrida, Monika Beňová και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Csaba Sógor και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου