Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0323/2018

Rozpravy :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0304

Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg

6.2. Somálsko (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0323/2018

(nahrádzajúci B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P8_TA(2018)0304)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 10, ktorý bol prijatý.

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia