Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2784(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0323/2018

Debatter :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0304

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg

6.2. Somalia (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0323/2018

(ersätter B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2018)0304)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 10. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy